La plantilla del PDI de la UPC

Per al primer motor tecnològic del país, les millors CCOOndicions laborals!

En qualsevol empresa o institució els recursos humans són un capital essencial per tal d’assolir els seus objectius. Més encara a les universitats, on la definició d’una plantilla adequada, suficient i convenientment remunerada hauria de ser el pas previ a qualsevol plantejament d’estratègia acadèmica (oferta d’estudis, objectius en recerca i transferència de tecnologia…) a mig termini. Pretendre fer grans plantejaments de futur sense comptar amb la plantilla adequada, és com posar en un Ferrari el motor d’un 600.

Segons dades pròpies de la UPC, al 2011 la nostra universitat comptava amb 1270 PDI funcionaris. En 9 anys, hem passat a ser-ne 964, el que implica una disminució del 24%.

UPC-DISTRIBUCIÓ DEL PDI

ANYPDI FUNCIONARIPDI LABORALTOTALS
20151117 (44%)
1435 (56%)2552 (100%)
20171020 (38%)1664 (62%)2684 (100%)
2019964 (31%)2135 (69%)(*)3099 (100%)

(*) Dades pròpies UPC de 2018. Les dades de PDI Laboral inclouen els Associats a Temps Parcial.

La disminució de PDI funcionari malauradament no ha estat contrarestada amb un augment equivalent de la plantilla de PDI a temps complet permanent amb contracte laboral sinó que s’ha traduït en un augment desmesurat del professorat associat a temps parcial. Tal i com mostra el diagrama, fet amb dades del 2017, la UPC incompleix el requeriment de la LOM-LOU que indica que el personal docent i investigador amb contracte laboral temporal no pot superar el 40 per cent de la plantilla docent.

És públic i notori que la figura del PDI associat a temps parcial (ATP) s’ha desvirtuat. Recordem que la llei diu que l’ATP és un professional de reconegut prestigi que s’incorpora a la universitat de manera puntual per tal de fer docència en el seu camp d’expertesa. Actualment s’està fent un ús abusiu de la figura de l’ATP i s’està utilitzant per cobrir places estructurals de la universitat que haurien d’estar cobertes amb personal a temps complet. El fet de substituir PDI permanent que es jubila per ATPs està afeblint molt l’estructura de la plantilla de la UPC i repercuteix de forma directa en la capacitat investigadora de la nostra universitat (els ATPs no fan recerca) i també en la seva capacitat docent.

El percentatge d’ATPs no és el mateix en els diferents departaments (ni entre les diferents seccions!). En molts casos la proporció d’ATPs supera el 50 % o 60% del PDI. En aquestes circumstàncies el PDI a temps complet es veu abocat a fer un sobreesforç per tal d’anar integrant, coordinant i tutelant els ATPs que es van incorporant any rere any, i també per tal d’adaptar-se als requeriments horaris d’aquest professorat.

Un altre element que repercuteix negativament en l’activitat del PDI està relacionat amb l’afebliment de la plantilla del PAS que també s’ha produït en els últims anys. A més, algunes iniciatives com la creació de les UTGs o d’interfícies d’interacció a través de “tickets”, han allunyat molt l’activitat del PAS de la del PDI i dificulten la interacció entre ambdós col·lectius. Cada vegada més, i com a conseqüència d’una plantilla de PAS molt afeblida, el PDI va assumint feines que no li pertoquen i que comporten tasques burocràtiques per les quals no sempre hi ha les interfícies adequades.

També cal esmentar l’envelliment de la plantilla de PDI. Si al 2015 la mitjana d’edat del PDI funcionari estava al voltant dels 55 anys, actualment la mitjana sobrepassa els 60 anys. I quan mirem a la totalitat del PDI (funcionari + contractat) les dades no milloren pas gaire. Com es pot veure a la gràfica (dades del 2017), només un 21% del PDI té menys de 40 anys.

És evident que calen polítiques de relleu generacional que permetin substituir el PDI a temps complet que es jubila per PDI a temps complet que pugui estabilitzar el seu lloc de treball en un període més curt de temps que l’actual. Cal en definitiva acabar amb la precarietat laboral i aturar l’afebliment de la plantilla que en els últims anys s’ha estat produint.

En els propers quatre anys des de CCOO demanarem que:

  • Es convoquin places de Titular d’Universitat (TU) i que no s’amortitzin les places de TU d’aquells professors/es que es jubilen.
  • L’estabilització dels lectors es pugui fer tant en la figura d’agregat/da com en la de TU.
  • La ràtio de PDI temporal respecte a PDI permanent baixi a nivell global de la UPC, i a més tendeixi a igualar-se entre els diferents departaments (excepte en aquells que expressin la voluntat de tenir una proporció de PDI temporal per sobre la mitjana).
  • Alleugerir, tant com sigui possible, les activitats burocràtiques que porta a terme el PDI per tal que pugui dedicar-se a aquelles activitats que li són pròpies.

I per què no es convoquen places de Titular d’Universitat?

Aquesta és una pregunta que tot sovint se’ns planteja i que és bo respondre. A la UPC, i a les universitats catalanes en general, s’està acceptant per la via dels fets que l’únic camí per accedir a una plaça permanent, o per consolidar el personal PDI amb contracte temporal, és el de les places de règim laboral.

Actualment la via d’entrada a la carrera acadèmica a les universitats públiques catalanes és a través de la figura de lector/a, és a dir a través de places temporals de règim laboral. La durada del contracte de lector/a és de 4 anys (màxim 5) a la fi del qual s’ha d’estar en disposició d’obtenir l’acreditació d’agregat/da o de TU.

En els últims nou anys, polítiques restrictives com les taxes de reposició així com la notable reducció del finançament a les universitats públiques per part de la Generalitat, ha fet que el nombre de PDI a temps complet en general, i el funcionari en particular, anés minvant. Des de fa uns anys el programa Serra Hunter ha esdevingut la principal, i gairebé única, via d’entrada a places susceptibles de posterior estabilització.

El programa Serra Hunter de la Generalitat finança el 50% del cost de les places al llarg de tota la carrera acadèmica del PDI. Però el ritme en que es convoquen aquestes places és del tot insuficient per mantenir una la plantilla suficient de professors/es a temps complet. És imprescindible que la nostra Universitat identifiqui quan abans millor els perfils necessaris per enfortir estructuralment la plantilla i convocar places estables a temps complet ja sigui d’agregat/da o de TU.

Per al primer motor tecnològic del país, les millors CCOOndicions laborals!

Share