Promoció del PDI

Per al primer motor tecnològic del país, les millors CCOOndicions laborals!


La política de promoció del professorat ha de ser clara, estable i adequadament finançada. Ha d’estar orientada a valorar i recompensar el treball realitzat pel PDI i a aconseguir que el servei que prestem a la societat sigui de qualitat.

Després d’un llarg període de sis anys en què els TUs i CEUs acreditats no han tingut l’oportunitat de promocionar, en els últims dos anys s’han començat a convocar places de CU. Els delegats i delegades de CCOO, conscients del gran nombre de PDI acreditat a CU (al voltant de 100), hem demanat reiteradament que tot aquell PDI acreditat tingués l’oportunitat d’accedir automàticament a un concurs d’una plaça de CU amb el seu perfil.

En relació a la promoció des de CCOO proposem:

  • Mantenir i millorar la política de promoció a CU. Aquesta ha estat i és una de les prioritats de CCOO. Igual que a d’altres universitats espanyoles, la possibilitat d’anar a un concurs de promoció, hauria de ser automàtica després d’acreditar-se a CU. El criteri de priorització de les places a convocar hauria de dependre únicament de l’antiguitat en l’obtenció de l’acreditació.
  • Si tal com ha passat fins ara, els equips rectorals es neguen reconèixer l’antiguitat en l’obtenció de l’acreditació com a únic criteri de priorització, demanarem la consolidació de les mesures de valoració de l’antiguitat en els processos de promoció ja que actualment només surten en la convocatòria. El PDI que porta molts anys a la UPC, i ha estat una part fonamental en la construcció de la mateixa, ha de veure reconeguda la seva tasca tenint en compte que en el seu moment les condicions per fer recerca distaven molt de les actuals, no era tan fàcil obtenir finançament per a projectes, ni publicar en grups que tot just estaven començant.
  • Per la mateixa raó que el punt anterior, si els equips rectorals insisteixen en fer una acreditació interna, proposem mantenir estables al llarg del temps els requisits per a la promoció. I també demanar que aquests requisits no depenguin de valoracions qualitatives/subjectives. Cal que tothom sàpiga el camí que cal fer per arribar a CU i així poder planificar la seva carrera acadèmica.
  • Seguir potenciant mesures que compensin el biaix de gènere de la UPC. Tal com s’ha demostrat durant aquest període, aquestes mesures han estat un èxit i cal mantenir-les i reforçar-les.
  • Reservar places de nova creació i promoció per a persones amb discapacitat. Aquesta reserva s’ha de fer en els termes que per marca la llei, i és pròpia d’una societat sensible i avançada com la nostra.

Per al primer motor tecnològic del país, les millors CCOOndicions laborals!

Share