Què volem fer?

PROGRAMA 2019-23. 

Per CCOO el sindicat són els treballadors i les treballadores que decideixen auto organitzar-se per defensar els seus drets laborals, econòmics i socials a l’empresa i a la societat en el seu conjunt. Això no ha canviat des de la nostra fundació, ara fa més 50 anys.

La UPC tot i haver assolit certa estabilitat econòmica els darrers anys, encara no ha superat les dificultats derivades d’un finançament clarament insuficient per part de la Generalitat. En els pròxims anys la universitat haurà de fer front a reptes molt important en matèria de personal, finançament de les universitats públiques, com també a possibles reformes entorn la governança i el model universitari.

CCOO ens proposem pel període 2019-23 desenvolupar l’acció sindical en quatre línies estratègiques:

PlantillaFormacióConciliacióPrevenció

Plantilla

La UPC necessita una recuperació i renovació de la plantilla del PAS amb relleu generacional. Des de l’inici de la crisi venim patim un deteriorament alarmant de la plantilla. Tant és així que la part de Capítol 1 dels pressupostos destinada al PASL ha minvat molt des de 2012.

Al llarg d’uns quants anys el PAS hem tingut una taxa de reposició inexistent. Fa 3 anys que es va aconseguir començar a reposar les baixes definitives. Tot i això, aquest canvi és del tot insuficient per fer front a les mancances de personal que té la universitat. En aquesta nova etapa serà ineludible que es reforcin tots els àmbits del PASL: TIC, laboratoris i tallers, biblioteques, recerca, manteniment, consergeries etc.

CCOO hem sostingut reiteradament la necessitat d’establir un ideal de plantilla que es pugui desplegar tan bon punt es donin les condicions econòmiques i legals. L’objectiu: tenir una plantilla consolidada. La UPC no es mereix una política de personal que es basi en anar tapant forats, cal planificació i visió de futur. A la vegada, creiem que aquesta planificació és la que ens pot ajudar a fer front a les visions, sempre presents, de seguir mercantilitzant i privatitzant la universitat. 

També és imprescindible desenvolupar la carrera professional del PASL que ja fa molts anys resta abandonada per la gerència. És un dret reconegut a la normativa bàsica i al conveni que la universitat no està respectant.

En aquest mateix sentit des de CCOO ens proposem també treballar per la millora del sistema de concursos i permutes. S’han d’establir criteris objectius d’avaluació, donar publicitat a les notes de les proves, etc. que garanteixin els principis d ‘igualtat, capacitat i mèrit en els concursos i la transparència dels processos de selecció. Cal millorar la mobilitat i promoció del PAS.

CCOO volem vetllar pel bon desenvolupament de l’acord de consergeries per la dotació de personal i de l’acord d’estabilització. Considerem que aquest acords són els primers passos per millorar la dotació d’altres àmbits i per continuar amb l’eradicació de la precarietat laboral al nostre col·lectiu. 

Formació

L’actual gerència ha manifestat que té com a prioritat la formació del PAS. Li agafem la paraula.

CCOO considerem molt greu que la universitat no hagi posat diners en formació al llarg de molts anys. Els últims dos anys ha pressupostat alguna quantitat de diners, però de manera insuficient. Segons el nostre Conveni cal destinar a la formació el 2% de la massa salarial. El no reconeixement d’aquest dret ha estat el principal obstacle per arribar a un acord.

Tot i així, confiem en acordar en breu un nou Pla de Formació que reculli:

 • Dret a unes hores mínimes de formació anual per a qualsevol treballador o treballadora, independentment del servei a què pertanyi
 • Formació específica pel lloc de treball i per desenvolupar la carrera professional del PAS
 • Potenciació real de la formació en anglès
 • Un sistema públic d’inscripció, acceptació i avaluació que no depengui de criteris arbitraris
 • Matrícula gratuïta del PAS per a les carreres vinculades amb la carrera professional mentre continuï afectat l’article del conveni que estipula el pagament de la matrícula del personal i els seus familiars a qualsevol carrera
 • Finançament suficient segons allò estipulat al conveni. 

Conciliació i igualtat de gènere

La conciliació és un altre dels temes sobre els que no hem avançat gaire els darrers anys.  CCOO vam plantejar una bateria de propostes per la millora de la conciliació. Ens van remetre a la Mesa d’Universitats i allà ha sigut impossible arribar a cap acord amb les gerències de les universitats. Pertoca, doncs, encetar el tema a la UPC.

Algunes de les propostes que vam fer arribar a gerència són les següents:

 • Retorn de la reducció d’1/7 bonificada al 92%
 • Augmentar el temps de reducció per atendre la cura d’un familiar de primer grau
 • Igualar el permís per defunció d’un familiar fins a segon grau d’afinitat amb el de primer grau
 • Establir un permís d’assistència a serveis mèdics com acompanyant d’un familiar dependent de primer grau
 • Establir un permís d’assistència a serveis mèdics com acompanyant d’un familiar de segon grau
 • Flexibilitzar el gaudí del permís de paternitat i la resta de permisos
 • Reducció de la jornada de persones majors de 60 anys.

Alhora estem compromesos amb les polítiques d’igualtat i en la lluita contra l’assetjament i agressions de caire sexual. En aquest sentit farem propostes per la igualtat de gènere al nostre col·lectiu.

A la passada legislatura CCOO vam ser els que vam proposar al PDI l’acord per què el període de baixa maternal no afecti, o afecti el menys possible, la carrera investigadora de les mares. 

Prevenció

Estem molt insatisfets amb algunes actuacions en prevenció.

L’anterior gerència va negar-nos la implementació del millor mètode per a l’avaluació de riscos psicosocials, el Psq CAT 21. És el que més problemes detecta i el que proposa i compromet mesures concretes. En el seu lloc, va realitzar l’avaluació amb el mètode FPSICO. En breu farà dos anys que ens van fer l’enquesta, i encara no tenim ni els resultats per decidir quines mesures correctores s’han d’implantar! 

No sembla que la direcció de la UPC es prengui seriosament un tema tan important com són els riscos psicosocials: estres, ambients laborals tòxics, assetjaments… 

Les empreses estan obligades legalment a tenir una avaluació de riscos psicosocials ben feta. Si la UPC no la realitza, ho haurem de tornar denunciar a Inspecció de Treball.

CCOO porta temps lluitant pel benestar mediambiental en les condicions de treball del PAS, ja sigui a l’estiu o en altres condicions on el benestar per confort tèrmic estigui entredit per temperatura, humitat o ventilació.

També vam ser impulsors d’una proposta per començar a treballar un  Acord-Programa per a la prevenció dels problemes de salut mental. La UPC va fer seva la proposta tot i que caldrà seguir treballant en mecanismes i eines. 

En els pròxims quatre anys volem aprofundir en aquests temes i treballar en una nova proposta que asseguri el dret a la desconnexió digital i la prevenció de riscos per la salut associats a les noves tecnologies.

Share