S.SALUT LABORAL

Delegats de prevenció de CCOO:

Representants del PDI FUNCIONARI:

Sergio Gonzalez Lopez (sergio.gonzalezupc.edu)

Ramon Grau Mur (rgraucen.upc.edu)

Jesús Vicente Rodrigo (jesus.vicenteupc.edu)

Representants del PDI LABORAL:

Sergio Busquets Monge (sergio.busquetsupc.edu)

Sergi Fillet Castella (sergi.filletupc.edu)

Agueda Garcia Carrillo (agueda.garciaupc.edu)

Marta Peña Carrera (marta.penyaupc.edu)

Representants del PAS FUNCIONARI:

Marta Bastardas Girbau (marta.bastardasetsav.upc.edu)

Miguel Angel Gonzalvo Sancho (miguel.a.gonzalvoupc.edu)

Representants del PAS LABORAL:

Alexandre Canturri Ruiz (alexandre.canturriupc.edu)

Francisco Ruiz Nieto (francisco.ruizupc.edu)

Els Delegats i delegades de Prevenció tenen capacitat per:

 • Col·laborar amb la UPC en la millora de l’acció preventiva.
 • Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en la execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Ser consultats per la UPC, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions a que fa referència la Llei de Prevenció de riscos laborals.
 • Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

En l’exercici de les competències atribuïdes als Delegats i Delegades de Prevenció, estaran facultats per:

 • Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball, així com, en els termes previstos en l’article 40 d’aquesta Llei, als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzen en els centres de treball per comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, podent formular davant d’ells les observacions que estimin oportunes.
 • Tenir accés, amb les limitacions previstes en l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei 31/95 , a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per l’exercici de les seves funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 . Quan la informació estigui subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.
 • Ser informats per la UPC sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una vegada que aquest hagués tingut coneixement d’ells, podent presentar-se, fora de la seva jornada laboral, en el lloc dels fets per conèixer les circumstàncies dels mateixos.
 • Rebre de la UPC les informacions obtingudes per aquest, procedent de les persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció a la UPC, així com dels organismes competents per la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici de lo disposat en l’article 40 de la Llei 31/95 en matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Realitzar visites als llocs de treball per exercir una labor de vigilància i control de l’estat de les condicions de treball, podent, amb tal finalitat, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s’alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
 • Recaptar de la UPC l’adopció de mesures de caràcter preventiu i per la millora dels nivells de protecció de la seguretat i salut dels treballadors, podent amb tal finalitat efectuar propostes a la UPC, així com al Comitè de Seguretat i Salut per la seva discussió en el mateix.
 • Proposar a l’òrgan de representació dels treballadors la adopció de l’acord de paralització d’activitats a que es fa referència en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 31/95 .

 Llei de prevenció de riscos laborals, d’àmbit estatal

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292

WEBS INTERES:

WEB PREVENCIÓ UPC https://www.upc.edu/prevencio/ca/

Comité de Seguridad i Salut https://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/comite-de-seguretat-i-salut/info

SALUT LABORAL CCOO http://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx

Seguretat i Salut (Gencat) http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/

Share