Resum reunions amb gerència.

Us fem arribar resum de les reunions amb gerència.

PROCESSOS SELECTIUS

PROMOCIÓ INTERNA C1 (ESCALA ADMINISTRATIVA)

Divendres es va publicar la llista definitiva d’admesos i la convocatòria a la realització del primer mòdul del primer exercici – curs selectiu.

Un cop finalitzades les sessions presencials de formació dels diferents grups, convocaran a la realització de la prova obligatòria i eliminatòria del primer mòdul a les persones candidates que hagin superat els mínims requerits:

  • Assistència com a mínim del 80% de les 12 hores de les sessions formatives  i
  • Lliurament com a mínim del 80% dels treballs individuals requerits per part de la docent, corresponents a les 3 hores de treball individual.

TORN LLIURE D’ACCÉS C1 (ESCALA ADMINISTRATIVA)

https://www.upc.edu/sdp/ca/concursos-i-oposicions-del-pas/convocatories-de-concursos/oposicions-funcionari/proves-selectives-acces-escala-subgrup-c1/resolucio-020_sdp-2022-3768-491/RESOLUCIOOposC1externes2022.pdf

La llista provisional d’admesos es publicarà aviat. Posteriorment, es publicarà la llista definitiva.

Amb la llista definitiva el tribunal informarà de la data del primer exercici, i si la primera prova -qüestionari de coneixements d’un màxim de 100 preguntes de respostes alternatives sobre els temes de l’apartat A de les competències tècniques del perfil de la convocatòria, annex 1- i la segona prova -supòsits pràctics corresponents als diferents temes de l’apartat B de les competències tècniques del perfil de la convocatòria, annex 1- es fan el mateix dia o en dies diferents.

La previsió és que aquest primer exercici es realitzi entre finals de maig començament de juny. Si voleu més informació sobre el procés, envieu un correu a: secciosindical.ccoo@upc.edu

ESTABILITZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL TORN LLIURE (ACCÉS DIFERENTS ESCALES)

https://www.upc.edu/sdp/ca/concursos-i-oposicions-del-pas/convocatories-de-concursos/oposicions-funcionari/estabilitzacio-ocupacio-temporal-torn-lliure-acces-a-diferents-escales/RESOLUCIOBasesestabilitzacitemporalfuncionaris2022.pdf

Aviat es publicarà la llista provisional d’admesos. Sembla que no hi ha moltes persones presentades. La intenció de gerència és finalitzar tot el procés abans de l’estiu.

Respecte al concurs-oposició, amb la llista definitiva d’admesos es publicarà la data del primer exercici. La previsió és que es faci entre finals d’abril i començaments de maig.

SELECCIÓ PERSONAL INTERÍ

S’ha publicat una convocatòria d’Ampliació Borsa de treball de l’escala auxiliar administratiu/va per als diferents campus/centres de la UPC.

Gerència es va comprometre a complir aviat el que va signar en el Pacte de la borsa de treball d’auxiliars administratius, és a dir, a publicar l’ordre que ocupa cada persona i l’estat de nomenaments en la borsa, i proporcionar còpia dels informes negatius a les persones interines.

Respecte als interinatges en la resta d’escales, CCOO vam exposar que els criteris de preselecció, les proves, els mèrits i les seves puntuacions són diferents en cada procés de selecció que es publica. Per tal d’evitar sospites d’arbitrarietat, i perquè les persones coneguin les condicions d’aquests processos, CCOO vam reclamar la necessitat de criteris homogenis en les proves selectives per proveir places interinament. Gerència es va comprometre a tractar aquest tema pròximament.

PROMOCIONS INTERNES FUTURES

CCOO creiem que tant pel bé de la UPC, com pel bé del seu PAS, s’hauria de planificar un calendari de processos selectius, tant de promoció com de torn lliure.

Gerència s’ha compromès a convocar-nos a una reunió per tractar la distribució per escales del PAS i la projecció futura. És un primer pas per aconseguir aquest calendari.

CALENDARI LABORAL I TELETREBALL

En la reunió de finals de gener amb gerència, CCOO vam demanar una última reunió amb ells pel calendari del 2023 (recordeu que per primer cop en anys tenim un calendari no acordat).

També vam demanar una nova reunió de la comissió de teletreball. Encara resten temes molt importants per tancar de l’Acord de les set universitats públiques catalanes sobre teletreball, i gerència no ens convoca des d’abril de 2022.

Ens van respondre que ens convocaran per tractar aquests temes, però ha passat un mes i no hem rebut cap convocatòria.

MODIFICACIONS RLT

Us fem arribar enllaç a les modificacions de places de PAS aprovades pel Consell de Govern de la UPC de febrer, gener i desembre 2022.

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

secciosindical.ccoo@upc.edu

Tel. 93 401 66 65

Share