Nota informativa Pas Funcionari desembre 22

Us fem arribar un resum dels principals temes tractats en les últimes reunions amb gerència.

 

CALENDARI LABORAL

La part social vam enviar una proposta de calendari laboral 2023, i vam demanar a gerència iniciar les negociacions abans de l’estiu, per tal de no trobar-nos davant l’actual situació d’incertesa en aquests moments de l’any.

La distribució de festes del 2023 genera una borsa de solament 15 hores i, perquè no fos tan minsa, vam proposar la conversió d’algun dia d’assumptes propis en hores. Una pràctica habitual en gran part de les universitats públiques catalanes

Però ara com ara encara no ha estat possible arribar a un acord. Gerència ens ha dit que ens convocarà a una reunió al gener.

Què passa el 2023?

Aquest dilluns el Consell de Govern de la UPC ha aprovat els Períodes de baixa ocupació d’espais en els quals es preveu, de forma general, la suspensió dels serveis administratius i de suport que no siguin necessaris per a l’atenció a l’estudiantat i al PDI. 

Per al 2023, els períodes de baixa ocupació d’espais previstos són: 

– El 2, 3, 4 i el 5 de gener 

– Entre el 7 i el 25 d’agost 

– El 27, 28 i el 29 de desembre

Gerència s’ha compromès a informar a tot el PAS sobre el calendari i períodes de baixa ocupació el 2023, abans de les vacances de Nadal.

A la tornada, esperem poder informar-vos aviat de com acaben les negociacions, i quin serà el calendari de l’any que ve.

UN HIVERN ESPECIALMENT FRED A LA UPC

El rector i el gerent han enviat una comunicació als directors de les escoles on expliquen que La temperatura en tots els espais de la UPC s’ha de mantenir en els límits establerts pel Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril: “La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C “, però que també cal tenir present el que diu el Reial Decret Llei 14/2022 d’1 d’agost de mesures d’eficiència energètica que estableix que la temperatura màxima en espais calefactables serà de 19 ºC. D’acord amb aquesta normativa la UPC ha regulat que:

  • la temperatura de consigna pels sistemes de calefacció de tots els edificis de la UPC que disposen de termòstats adients s’ha establert en el màxim de 19 °C
  • en els edificis on no es disposa de termòstats adients la calefacció s’activi entre les  6h i les 10 h i entre les 16 h i les 18 h. Us podeu imaginar el fred a partir de les 10 del matí!

Reconeixen que està havent-hi moltes incidències i informen que si tens alguna ho comuniquis immediatament al Cap de la teva UTG de referència.

CCOO hem demanat a la direcció de la UPC:

  • Que vetlli perquè la temperatura del lloc de treball de les persones sigui confortable (20 graus mínims és la temperatura de confort segons el Servei de Prevenció de la UPC). La normativa diu màxim 19 graus, tot i que alguns edificis de la UPC els sobrepassen. S’ha d’aconseguir que en tots els edificis puguem treballar amb cert confort, i sense l’abric posat.
  • Que apliqui tot el Reial Decret Llei 14/2022 d’1 d’agost de mesures d’eficiència energètica que no solament estableix un màxim de 19 graus sinó que també diu que:

La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30% i el 70%.

S’han de posar cartells o pantalles a l’entrada dels edificis amb la informació de les mesures d’estalvi i dels valors de la temperatura i humitat en l’edifici.

Tots els edificis han d’haver passat una inspecció d’eficiència energètica en els últims 2 anys.

CCOO hem demanat aquesta informació, però se’ns ha respost que el gener de 2023 es convocarà un comitè de seguretat i salut laboral (fa més de sis mesos que no es convoca).

També hem demanat a qui es poden adreçar el personal de vèrtex si té una incidència i ens han respost que al Servei d’infraestructures.

CCOO vetllarem perquè la UPC compleixi tota la normativa i perquè es pugui aconseguir un mínim de confort tèrmic al lloc de treball.

OPOSICIONS 2022

PROMOCIÓ INTERNA ESCALA C1 -ADMINISTRATIVA-

El 16 de desembre s’ha publicat la convocatòria de promoció interna per a l’accés a l’escala administrativa (subgrup C1).  No és un procés selectiu competitiu. S’han convocat 92 places en torn de promoció per al cos de funcionari i 15 places per a la integració de personal laboral fix.

En el següent link trobareu la convocatòria completa: https://www.upc.edu/sdp/ca/concursos-i-oposicions-del-pas/convocatories-de-concursos/oposicions-funcionari/proves-selectives-acces-escala-subgrup-c1/resolucio-020_sdp-2022-3767-490/copy2_of_Convocatoria%20proves%20selectives%20acces%20escala%20de%20gestio%20%28subgrup%20A1%29%2C%20torrn%20lliure

Presentació sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar a partir del dia 19 de desembre de 2022, i fins al 17 de gener de 2023 inclòs.

Proves: consisteix en la superació de dos mòduls de formació, obligatoris, presencials i amb unes hores de treball individual, i a dues proves obligatòries i eliminatòries, corresponents a cada un d’ells. Aquestes últimes estan caracteritzades per la resolució de casos pràctics que podran incloure alguna pregunta tipus test.

CCOO hem aconseguit que els funcionaris de carrera de l’escala C2 (auxiliar administrativa), que ocupen interinament una plaça d’escala superior o mateixa escala C1, es puguin presentar.

Tot i això, ha estat impossible aconseguir l’assignació definitiva a les places de C1 ocupades interinament per persones que aprovin aquest procés, tampoc que les persones en escales superiors de manera interina puguin quedar-se a la mateixa plaça un cop superat el procés.

Assignació places:

  • Qui ocupi definitivament una plaça de l’escala C1 es quedarà en la seva plaça.
  • Qui ocupi interinament una plaça C1 serà adscrit provisionalment a aquesta plaça, que es convocarà a concurs intern en un màxim de 6 mesos.
  • Qui ocupi interinament una plaça A2 o A1 serà adscrit provisionalment una plaça C1, que es convocarà a concurs intern en un màxim de 6 mesos.

ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA – PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

Abans del 31 de desembre, la UPC convocarà les places ocupades interinament que compleixen els requisits de la normativa d’estabilització. En concret es convocaran a concurs de mèrits 8 places d’A1, 3 d’A2, 4 de C1 i 4 de C2. A concurs-oposició es convocaran 1 d’A1, 3 d’A2 i 4 de C2.

Totes les places es publicaran amb un perfil concret sobre el qual es valoraran els mèrits i, en  el procés de concurs-oposició, es faran les proves.

ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA – ESCALA C1 (ADMINISTRATIU)

El 16 de desembre, s’han convocat a oposició a l’escala C1 les 86 places vacants de Tècnic de Suport de nivell 1, ocupades interinament en escala C2.

Us adjuntem el link a la convocatòria: https://www.upc.edu/sdp/ca/concursos-i-oposicions-del-pas/convocatories-de-concursos/oposicions-funcionari/proves-selectives-acces-escala-subgrup-c1/resolucio-020_sdp-2022-3768-491/copy_of_Convocatoria%20proves%20selectives%20acces%20escala%20de%20gestio%20%28subgrup%20A1%29%2C%20torrn%20lliure

Presentació sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar a partir del dia 19 de desembre de 2022, i fins al 17 de gener de 2023 inclòs.

Proves: En termes generals, la fase d’oposició s’estructura en dos exercicis obligatoris i eliminatoris a superar valorats amb un màxim de 100 punts.

1r exercici:

Prova 1 (obligatòria i eliminatòria -20 punts): test de 100 preguntes de Marc legal general que inclou diferents normatives generals, de Gestió econòmica i contractació pública, Gestió de convocatòries i projectes de recerca i Gestió Acadèmica (Apartat A).

Prova 2 (obligatòria i eliminatòria- 50 punts): preguntes tipus tests i de resposta breu sobre una sèrie de supòsits pràctics corresponents als diferents temes de l’apartat B (competències tècniques del perfil).

2n exercici: (obligatori i eliminatori- 30 punts): entrevista.

Fase de concurs:  33 punts per  serveis prestats a administracions (0,42 per mes treballat a la UPC i 0,21 per mes a altres administracions).

Pràctiques: dos mesos i en queden exemptes les persones que acreditin haver prestat serveis a la UPC, durant un any en els darrers cinc, amb les mateixes funcions que les de les places convocades.

Calendari: malauradament, encara estem pendents de rebre més informació, la qual dependrà del nombre de persones admeses. El que sí que Gerència ens ha traslladat és que la intenció és que la primera prova del primer exercici es realitzi abans de Setmana Santa.

L’accés a la UPC sempre ha estat a través de l’escala més baixa, la d’auxiliar administratiu (C2) i, després d’anys de demanar l’accés a la UPC a través de l’escala C1 (administrativa), s’ha aconseguit. Tot i això, se’ns ha presentat com una decisió extraordinària que seguirem lluitant perquè es consolidi. CCOO valorem molt positivament aquest canvi d’escala.

Tot i això, hi ha alguns aspectes de la convocatòria que no compartim i alguns altres que ens hauria agradat que hi figuressin. En concret:

  • El temari ens sembla excessiu. Gerència ens havia transmès que seria semblant a les darreres oposicions d’auxiliar administratiu, però el temari és més gran.
  • Han afegit una nova prova, amb un temari similar a la promoció interna de C1, però amb certa incertesa sobre com preparar-la. Continuarem insistint en aquest punt al llarg del procés.
  • La puntuació de l’antiguitat en la UPC ens sembla insuficient. La jurisprudència permet una valoració més àmplia que és la que CCOO havia proposat. A més, vam demanar afegir com a mèrit la superació d’altres processos selectius, sense plaça, però no ho han acceptat.

Si vols més informació sobre les proves i com preparar-les, envia’ns un correu a: secciosindical.ccoo@upc.edu

Us desitgem unes bones festes!

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

secciosindical.ccoo@upc.edu

Tel. 93 401 66 65

Share