Acord UPC CCOO pel pagament de triennis a Predocs i Postdocs

La Universitat Politècnica i la Secció Sindical de CCOO a la UPC han signat un acord sobre el Pagament del Complement d’antiguitat als Col.lectius de Personal Investigador en Formació i el Personal Investigador de convocatòria (postdoctoral)

En data 15 de març de 2022, la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència núm. 1746/2022 que, en el marc d’un conflicte col·lectiu instat per CCOO contra la Universitat de Barcelona, va declarar el dret del personal investigador en formació a percebre els triennis per antiguitat. La Sala determina l’existència de desigualtat de tracte, que tot i tenir fonament en la disposició addicional sisena del Conveni Col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya, col·lisiona frontalment amb el mandat d’igualtat de condicions laborals entre treballadors/es fixos i temporals establerta a l’art. 15.6 de l’ET, en transposició de la prohibició de discriminació continguda en l’art. 4art de la Directiva 1999/70.

Arrel de l’esmentat pronunciament judicial, la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), ha interposat davant la Sala Social del TSJC en data 26 de maig de 2022, demanda de conflicte col·lectiu envers la UPC i d’altres universitats públiques catalanes que ha donat origen al procediment núm. 25/2022, on es sol·licita el reconeixement de triennis i abonament del complement al personal investigador en formació. Així mateix,  CCOO ha anunciat la voluntat d’instar un nou procediment de conflicte col·lectiu pel reconeixement de triennis i el seu abonament al personal investigador de convocatòria.


 Amb data 4 de juliol del 2022, per tal de desestimar a la UPC d’aquest conflictes col.lectius, acorden:

La Universitat Politècnica de Catalunya reconeix el dret al complement per antiguitat (triennis) al personal investigador en formació de convocatòria (predoctoral), amb data d’efectes econòmics 1 de juliol de 2022.


La Universitat Politècnica de Catalunya reconeix el dret a la percepció del complement per antiguitat (triennis) al personal investigador de convocatòria (postdoctoral), amb data d’efectes econòmics 1 de juliol de 2022.


La Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) desistirà de la demanda interposada respecte de la Universitat Politècnica de Catalunya en el procediment núm. 25/2022 instat davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia

 La Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) no inclourà la Universitat Politècnica de Catalunya de la eventual demanda de conflicte col·lectiu de reconeixement de dret i pagament de triennis al personal investigador de convocatòria   (postdoctoral).

CCOO no emprendrà cap acció legal contra la Universitat Politècnica de Catalunya amb el mateix objecte dels procediments judicials anteriorment esmentats, en el benentès que la Universitat Politècnica de Catalunya doni degut compliment als acords subscrits.

Secció Sindical CCOO UPC

Share