Resum reunió amb gerència 3 de febrer 2022

Companys i companyes,

Us fem arribar un resum dels principals temes tractats en la reunió de Junta i Comitè del PAS amb gerència d’ahir.

REFORMA LABORAL. NOVA NORMATIVA EN ELS CONTRACTES TEMPORALS

Ahir es va aprovar el Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, de reforma laboral. Les gerències de les universitats estan tractant com aplicaran la nova regulació de la temporalitat dels contractes laborals. En breu ens reuniran a la part social per tractar l’aplicació de la nova normativa que afecta bàsicament al PAS laboral temporal.

El que sí us podem avançar és:

  • En 3 mesos desapareix el contracte d’obra i servei. S’haurà de tractar què passa amb els contractes vigents, la majoria lligats a finançament específic. El rector en el passat claustre va manifestar que s’hauran de transformar en indefinits. Cal veure com es concretarà aquest compromís.
  • Es mantenen els contractes de reforç i el d’interinitat (ara es diran contracte de substitució).
  • Gerència ens farà arribar els contractes d’obra i servei vigents.

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

A finals del 2021 s’ha aprovat la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

La nova llei té com a objectiu reduir la temporalitat, i regula la possibilitat de realitzar processos d’estabilització amb unes condicions específiques. En regula de dos tipus:

  • Concurs de Mèrits: per a les places ocupades de forma temporal i ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.
  • Concurs-oposició “amb condicions especials” (no necessitat d’aprovar les proves i valoració de mèrits al 40%): per a les places ocupades de forma temporal i ininterrompuda, com a mínim, des de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020.

A més de les places que formarien part d’aquest procés extraordinari d’estabilització, s’han d’afegir aquelles incloses a les Ofertes Públiques aprovades pel Consell de Govern de la UPC. S’hi han d’incloure tant les places ocupades per personal funcionari interí, com per personal laboral temporal.

La nova norma autoritza una taxa addicional que inclourà les places de naturalesa estructural que estiguin o no dins de les Relacions de Llocs de Treball, i independentment del seu finançament.

CCOO hem manifestat que alguns dels contractes temporals actuals emmascaren necessitats estructurals i que s’haurà de regularitzar aquesta situació i crear la plaça. La nova normativa obre la porta a regularitzar aquestes situacions com a taxa de reposició addicional i des de CCOO creiem que no s’ha de perdre aquesta oportunitat.

Respecte a les 35 places addicionals en el PAS que la UPC ha demanat pel 2022, la Generalitat les ha acceptat i gerència ens ha dit que estan pendents que la Generalitat autoritzi l’augment del capítol 1. Un cop autoritzat, decidiran en quins àmbits o unitats les distribueixen.

 

CALENDARI DE PROCESSOS D’OPOSICIONS I PROMOCIONS

Tot i que hem demanat diverses vegades un calendari actualitzat, encara no el tenim. Hi ha prevista una reunió de la comissió d’estabilització al març, on es tractarà el tema.

Ens han assegurat que es convocaran:

  • Febrer: promoció de l’escala A2 a A1 en l’àmbit de biblioteques (aproximadament 20 places).
  • Setembre: promoció interna de C2 a C1. El mateix nombre de places que persones es poden presentar.
  • La resta de processos previstos, els quals es calendaritzaran a partir de març.

També els hem demanat que, tal com preveu el pacte d’estabilització, negociïn amb la part social els principis bàsics de les convocatòries. Les últimes convocatòries no han estat negociades. Creiem que la part social tenim moltes millores a proposar, entre elles simplificar els processos selectius de la UPC, que cada vegada es fan més complexos i complicats.

Els darrers resultats, sobretot en l’actual procés de promoció i torn lliure d’A1, han anat molt malament. La desmotivació que generen aquestes situacions no són bones. CCOO hem manifestat a la direcció de la UPC que hauria de canviar el seu model de selecció, especialment en promocions internes.

 

TELETREBALL

Hem preguntat a gerència què passa amb l’actual instrucció del gerent. Ens han manifestat que a partir de la setmana que ve tornem a la regulació aprovada al juliol: https://portal.personal.upc.edu/rrhh/files/PAS/Novetats/Pla_contingencia_COVID_curs%2021_22_copia_autentica_27_7_2021.pdf

És a dir, que tornem a la situació de començaments de desembre.

Per una altra banda, ens convocaran a mitjans de febrer en la comissió de teletreball per negociar l’aplicació de l’acord de teletreball de les 7 universitats públiques catalanes.

Abans de la reunió ens enviaran la documentació que fa setmanes reclamem per poder negociar aquesta aplicació: els dies de teletreball que fa el PAS de la UPC, separat en laborals i funcionaris i en serveis i unitats, i els criteris de presencialitat que s’han de concretar abans de l’aplicació de l’acord.

Hem tornat a demanar a gerència que deixi de considerar com a col·lectius no teletreballables a part del personal laboral. Una recent sentència del Jutjat núm. 3 de Santiago de Compostela, donava la raó a un funcionari amb tasques d’atenció al públic i estimava el seu dret al teletreball.

La gerència no respecta els acords vigents ara mateix sobre teletreball on es demana que les persones han d’ocupar un lloc de treball amb tasques que es puguin desenvolupar de manera no presencial. Fins i tot la Síndica de la UPC ha donat la raó a dues treballadores d’aquesta casa que van sol·licitar poder teletreballar i se’ls ha denegat per pertànyer a un d’aquests col·lectius.

Per últim, hem preguntat sobre la renovació de les estacions de treball del PAS. Gerència ha respost que hi ha un Pla TIC aprovat per la UPC i que quan a la persona li toqui renovar la seva estació de treball, se li oferirà la possibilitat de canviar el PC per un portàtil que podrà utilitzar per teletreballar.

 

PROCEDIMENT DE REINCORPORACIÓ DESPRÉS D’UNA MALALTIA D’ESPECIAL GRAVETAT

Si us trobeu en aquesta situació podeu consultar el procediment per demanar-lo en el següent enllaç:

https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PAS/Informacio_General/Permisos/reincorporacio

Us aconsellem demanar-ho amb certa antelació. Si teniu algun dubte contacteu amb nosaltres.

PROCESSOS DE SELECCIÓ DEL PAS

La UPC no publica en les oposicions les notes dels aspirants que no han superat el procés, o alguna de les proves. En el cas dels concursos, tampoc publica les notes dels aspirants en cada una de les fases del concurs (hagin o no aprovat).

A més, en els últims mesos, la UPC no preveu un sistema de revisió de proves, ni en els concursos ni en les oposicions.

Per això, s’ha demanat que: s’esmenin aquests defectes i es compleixi la normativa que regula els processos selectius. Ens han respost que totes les notes es publicaran i estudiaran com fer les revisions de les proves.

 

PLA DE PROMOCIÓ PER AL PAS LABORAL

CCOO ha demanat a Gerència el desenvolupament dels articles 29 i 30 del Conveni. L’article 29 regula els plans bianuals que Gerència ha d’elaborar per negociar amb la part social i que haurien d’incloure un pla de promoció per al PASL.

Així mateix, l’article 30 estableix les condicions pel desenvolupament del grup 4 a 3 en relació amb les necessitats organitzatives i les seves funcions o tasques.

SECCIÓ SINDICAL CCOO UPC

Share