PROPOSTES DE CCOO AL NOU MINISTRE D’UNIVERSITATS

PROPOSTES DE CCOO AL NOU MINISTRE D’UNIVERSITATS

Des de CCOO considerem que la crisi recent provocada per la pandèmia per COVID-19 ha evidenciat la importància dels serveis públics i del seu personal. En concret, ha visibilitzat la transcendència del sistema educatiu i de la recerca. Si tenir un sistema universitari potent, com a peça clau del desenvolupament social i de la recerca, sempre ha estat fonamental, ara resulta més important. Si volem que la universitat sigui un servei públic generador de coneixement i que serveixi de motor de la nostra societat, no podem continuar posant pegats a polítiques austericides i neoliberals que han suposat el seu deteriorament progressiu. Ha arribat el moment de posar les bases d’un servei públic d’educació superior de qualitat i de futur, tal com demana la ciutadania. Per això, el Govern espanyol ha de mostrar compromís i determinació, treballar amb els agents socials i augmentar els pressupostos destinats a la Universitat.

En aquest sentit, CCOO considerem que hi ha molts reptes que cal abordar i que només s’han tractat de manera general, o directament no s’han inclòs a l’agenda del Ministeri fins ara:

 • Creació de la mesa de negociació d’universitats.
 • Derogació dels aspectes del RD 14/2012 que encara estan en vigor a les universitats públiques.
 • Negociació de l’Estatut del PDI amb l’establiment de carrera acadèmica (horitzontal i vertical), acreditacions, condicions laborals i retribucions, inclosa l’avaluació de la productivitat i l’increment de nivells, ja que les condicions del PDI funcionari són competència del Govern estatal .
 • Actualització de l’estructura retributiva i de la dedicació docent del PDI (regulades per decrets pre-LOU i pre-Bolonya). Recuperació del salari complet a les pagues extres per al PDI funcionari.
 • Aplicació dels RDL 20/2021 de reducció de la temporalitat i 32/2021 de la reforma laboral a la universitat.
 • Desenvolupament de l’EBEP en l’àmbit de la universitat, assimilant el que s’estableixi a l’AGE també per al personal de les universitats.
 • Millora del finançament de la universitat pública. Política de taxes i beques com a dret subjectiu.
 • Modificació de l’estructura i el funcionament de l’ANECA. Revisió negociada dels criteris d’acreditacions. Establiment de convenis de reconeixement d’acreditacions realitzades per altres agències autonòmiques.
 • Jubilacions parcial i anticipada dels empleats i empleades públics universitaris.
 • Indemnització pels contractes predoctorals contemplada a la modificació de la Llei de la Ciència. Finançament de les retribucions dels contractes predoctorals contemplats a l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF).
 • Mesures de control i verificació de la qualitat de les universitats privades (que estan proliferant de manera descontrolada en alguns territoris).

D’altra banda, CCOO mantenim el nostre posicionament crític amb la Llei Orgànica del Sistema Universitari malgrat que, s’ha de dir que el darrer avantprojecte presentat el passat mes de novembre millora el primer, que va presentar el 31 d’agost. CCOO pensem que hi ha temes que cal debatre i revisar perquè hi ha importants divergències.

 • Pel que fa al tema de governança, CCOO creiem que cal aprofundir en la democratització de les universitats mitjançant diverses vies: elecció per sufragi universal dels seus dirigents (rectors/rectores, degans/deganes); possibilitat de dos mandats de quatre anys de les autoritats triades per sufragi per tal de millorar el sistema de rendició de comptes; dotar el Claustre de competències com a màxim òrgan representatiu de la universitat i no considerar-lo exclusivament informatiu; redefinir els consells socials, les seves funcions i els seus representants i inclusió dels agents socials al Consell d’Universitats.
 • En relació al finançament s’ha de definir millor el finançament bàsic o estructural de les universitats públiques, que ha de ser suficient per desenvolupar totes les funcions que té encomanades i establir mecanismes de compensació per recuperar les retallades i la desinversió de les dues darreres dècades per part de les diferents administracions. A més, cal harmonitzar indicadors que en cap cas no es contemplen en les versions presentades, especialment, si tenim en compte que el proper curs disminuiran els ingressos de les universitats quan entri en vigor la reducció prevista dels preus públics pels estudis de grau i màster universitari professionalitzant.
 • CCOO considerem que l’administració central ha d´explorar la possibilitat de realitzar inversions finalistes a les universitats públiques i a més creiem que la memòria de l’anàlisi de l’impacte normatiu de la LOSU, que contempla un apartat econòmic, es basa exclusivament en un estudi de l’impacte econòmic d’aquesta llei per disminuir la precarietat de les plantilles en el personal docent i investigador, però no té en compte la resta de capítols que configuren el pressupost de les universitats, ni atén el desenvolupament de la carrera professional del personal docent i investigador i d’administració i serveis, definit a la nova llei com a personal tècnic, de gestió i administració de serveis.
 • En relació amb el títol X, referit al personal docent i investigador, CCOO defensem les figures laborals desenvolupades a la LOMLOU i en qualsevol cas considerem que és imprescindible el manteniment de les figures de contractació predoctoral (ajudant) i de professorat laboral indefinit (professorat contractat doctor). El Ministeri haurà de modificar la redacció de les figures de professorat substitut i de professorat distingit. A més, s’hauran d’incloure les figures de la Llei de la Ciència que estan en procés de modificació i que poden tenir repercussió al àmbit universitari. CCOO no compartim la redacció actual sobre les comissions de selecció i exigim un compromís del Govern per modificar els criteris d’acreditació de l’ANECA. L’objectiu principal és disminuir l’elevada taxa de precarietat i dignificar la carrera acadèmica.
 • Al títol XI s’hauria d’abordar el desenvolupament de la carrera horitzontal del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració de Serveis de manera general amb nivells i categories, processos d’avaluació, etc.

CCOO reclamem al nou ministre d’Universitats diàleg i tarannà negociador per a que construïm una universitat pública de qualitat, socialment responsable i sostenible, i amb llocs de treball públics dignes.

27 de gener de 2022

Secretària d’Universitat i investigació FECCOO

Share