Nota Mesures COVID

Companyes i companys,

Fa dos dies el gerent va publicar la “Instrucció degerència de modificació temporal del Pla de Contingència per al curs 21-22” perquè el Govern de la Generalitat havia fet públiques noves mesures de contenció, atesa l’evolució de les afectacions provocades per la pandèmia de COVID-19.

Avui la Generalitat ha publicat la Instrucció 3/2021, de 23 de desembre, sobre noves mesures organitzatives, de prevenció i seguretat als centres de treball del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l’emergència sanitària per la COVID-19″. Aquesta instrucció conté diferents mesures que CCOO hem demanat, al rector i al gerent, que apliquin al personal de la UPC per protegir-lo. En concret:

  • El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball té caràcter prioritari i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la naturalesa de l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball.
  • Per al personal que, per la naturalesa de la seva activitat, no pugui prestar serveis en règim de teletreball, els plans de contingència departamentals han d’habilitar fórmules de reorganització interna i flexibilitat horària als efectes de minimitzar riscos per a la salut del personal i, en concret, s’ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima i evitar la coincidència massiva d’empleats o empleades i usuaris o usuàries durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
  • Els empleats i empleades públics que tenen a càrrec seu fills o filles menors de 12 anys o persones en situació de dependència en centres de gent gran o de persones amb discapacitat, quan aquests hagin de fer aïllament preventiu tot i no haver estat contagiats amb la COVID-19, o en cas de tancament de centres educatius, de gent gran o de persones amb discapacitat, prestaran serveis en règim de teletreball amb l’aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials.
  • En el cas que, per la naturalesa de les funcions del lloc de treball, no es puguin prestar serveis en règim de teletreball, s’aplicaran els sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions previstos a la Instrucció 1/2021, de 6 de juliol.
  • Excepcionalment, si tot i així no resulta possible l’adequada atenció de la persona en situació de dependència o del menor a càrrec, s’autoritzarà el permís per conciliació, sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada completa en el sector públic o privat.
  • Els empleats i empleades públics que, per la seva condició de vulnerabilitat, siguin especialment sensibles amb relació a l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 que, per la naturalesa de l’activitat laboral o de les funcions del lloc de treball, no puguin prestar serveis en règim de teletreball, podran ser objecte d’una nova avaluació individualitzada del risc per part de l’àrea de medicina del treball dels serveis de prevenció.
  • En funció de l’avaluació del risc, els seran aplicables adaptacions funcionals, sistemes de flexibilitat horària, règim de torns o fixació d’horaris especials i, en cas que no puguin prestar serveis presencials, es podrà habilitar el teletreball mitjançant fórmules especials, com les atribucions temporals de funcions diferents de les pròpies del lloc ocupat per reforçar altres unitats o serveis o mecanismes de posada a disposició com encàrrecs de funcions concrets i específics encara que no siguin propis dels llocs que s’ocupen, sempre que siguin funcions adequades al seu cos, escala o categoria, i sense minva en les retribucions.

Personal considerat per gerència com No Teletreballable


CCOO vam demanar al gerent que canviés el punt cinquè de la seva instrucció de fa dos dies.

Considerem que no existeixen col·lectius No Teletreballables per definició sinó per la naturalesa de les seves funcions. Així està contemplat tant a l’acord de teletreball de la Mesa d’Universitats, que hem d’acabar d’implantar a la UPC, com a la mateixa instrucció publicada per la Generalitat.

És per això que exigim al Gerent que normalitzi aquesta situació per a aquells col·lectius que no deixa de discriminar amb aquesta catalogació. Si un treballador o treballadora de la UPC no pot teletreballar que sigui perquè l’anàlisi de les seves funcions així ho determina, no per ser d’un col·lectiu determinat. I encara més si estem en una situació d’extrema sensibilitat i emergència sanitària.

Us desitgem un Bon Nadal, i molta salut!

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

Share