ACORD PELS FONS ADDICIONAL PEL PDI DE LA UPC?

Companyes i companys,

Us fem un resum del procés de negociació dels fons addicionals per al PDI de la UPC

Hores d’ara, a la UPC encara està pendent el repartiment dels fons addicionals dels anys 2019 i 2020 (un 0.25% i 0.30% de la massa salarial respectivament), que en el cas del PDI és una quantitat sobre 0.5 M€.

El destí d’ aquests fons addicionals era un dels punts a negociar en la mesa d’universitats, on estan representades totes les universitats públiques, els agents socials i la Generalitat. Però després de dos anys sense abordar amb serietat aquest tema per part de l’administració, es va traslladar la responsabilitat de la negociació a un nivell inferior, al sí de cada Universitat, amb la pressa d’assignar el destí d’aquestes quantitats abans de la finalització del 2021; en cas contrari aquestes quantitats es perdrien. Per tant el destí d’aquests fons addicionals s’ha d’aprovar a l’últim Consell de Govern del 2021

Aquesta tardor, en una primera reunió entre Comitè d’empresa, Junta de Personal i el Consell de Direcció, es va arribar a una primera proposta de fer servir aquests fons addicionals per contractar Lectors. Aquesta proposta estava supeditada a que no minvés el potencial de contractació de la UPC al llarg del 2022. Cas que la Generalitat no acceptés aquesta opció, la segona proposta era un pagament lineal entre el PDI per la dedicació a la docència no presencial durant la pandèmia així com pel fet de desenvolupar, amb el risc inherent, docència presencial prèvia a l’arribada de les vacunes.

La resposta de la Generalitat a la primera proposta va ser que no podia acceptar aquest ús dels fons addicionals ja que suposava un augment estructural del Capítol 1, i que el destí original d’aquest fons eren per:

 • Implantació de plans o projectes de millora de la productivitat.
 • Posada en marxa de plans o projectes de millora de l’eficiència
 • Revisió de complements específics entre llocs de treball amb funcions equiparables.
 • Homologació de complements de destinació.
 • Aportació a plans de pensions

i va posar alguns exemples de com utilitzar els fons en base a la segona proposta:

 • Un projecte de millora per la docència no presencial que permetés el pagament d’un import determinat pels treballadors que actualment porten a terme i/o han portat a terme millores i un esforç especial per la docència no presencial

Per la Generalitat aquesta opció no ha de suposar un pagament lineal a tothom.

El passat divendres dia 10 de desembre, Junta de Personal, Comitè d’empresa i Consell de Direcció van tenir una reunió d’urgència per intentar acordar una proposta que s’adeqüés a les condicions de contorn donades per la Generalitat. Les propostes de cada part a l’inici de la reunió eren, per part de la JPDI funcionari, distribuir els fons en base a la ADD (activitat docent) exercida durant tota la pandèmia (CCOO recolza aquesta postura, però cal indicar que la proposta inicial de la secció de funcionaris de la Intersindical-CSC era que tots els diners dels fons anessin al col·lectiu de laborals); per part del CEPDIL, destinar tots els fons a la carrera horitzontal del col·lectiu d’Associats, i per part del Consell de Direcció, a través del vicerector de Política de personal, aplicar el Règim de Dedicació de forma gradual segons el nivell obtingut, tant de la part de recerca com de docència, i que el PDI amb una avaluació “DD” quedés exclòs del repartiment.

En un intent d’aproximar postures, es va estimar que els fons es destinessin a dos objectius que tinguessin present les tres posicions d’inici a la negociació:

 • Carrera horitzontal del col·lectiu d’ Associats.
 • Resultat de l’avaluació del règim de dedicació ponderat per l’activitat acadèmica realitzada durant la pandèmia. Com el règim de dedicació no s’aplica ni a associats ni a PDI permanent a temps parcial, per no deixar-los fora d’aquesta distribució, es va acceptar que se’ls avalués a partir del resultat de les enquestes.

Calia no obstant tancar aspectes importants com definir la quantitat destinada a carrera horitzontal del professorat associat així com definir com es considerava en el càlcul de la quantitat a percebre el resultat del Règim de dedicació. Per aquest motiu es va aplaçar la reunió al dimarts 14 de desembre.

La posició dels delegats i delegades de CCOO a la JPDI funcionari és:

 • Que una part dels fons addicionals vagi a carrera horitzontal del professorat associat.
 • Que el repartiment de la resta dels fons addicionals sigui per a tot el PDI, inclòs el col·lectiu de PDI associat.
 • Donat que en el moment de realitzar l’avaluació del règim de dedicació a cap PDI se’ns va informar de que aquesta avaluació podria tenir efectes econòmics, pot ser delicat aplicar el resultat per fer un pagament puntual. Així proposem que si s’assoleix el nivell d’activitat normal de PDI, o superior, la ponderació sigui 1. Per l’avaluació en docència, aquest nivell és una “C”, amb la que es pot demanar complement de docència.
 • Que l’ADD (activitat docent) al llarg de la pandèmia de cada PDI ponderi pel càlcul de la possible retribució.  
 • Acceptar la condició del Consell de Direcció conforme la ponderació pels casos amb una avaluació del règim de dedicació amb resultat “DD” sigui 0.

Durant la reunió negociadora del 14 de desembre, el Vr. De Política de Personal imposa que, per arribar a un acord, el resultat del règim de dedicació ha de tenir diferents ponderacions, segons el nivell assolit.

Tot i que les quantitats finals que es podrien percebre no són molt importants, ponderacions molt diferents podrien crear diferències de retribucions un tant injustes.

Finalment es va arribar a un acord amb aquestes línies principals:

 • Uns 150.000 € per carrera horitzontal d’Associats
 • Uns 50.000 € per distribuir entre el col·lectiu d’Associats i PDI fixe a temps parcial
 • La resta dels fons entre el PDI a temps complert amb aquestes premisses:
  • Resultat del regim de dedicació: “AA”, “AB”, “BA” o “BB”: pes = 1.00
  • Resultat del règim de dedicació: “AC”,”BC”,”CA”, “CB” o “CC”: pes = 0.80
  • Resultat del règim de dedicació: “AD”, “BD”, “CD”, “DA”, “DB” o “DC”: pes=0.60
  • Resultat del règim de dedicació: “DD”: pes = 0.0
  • El pes es multiplica per la relació d’hores de classe realitzades durant la pandèmia respecte a les hores de docència (CLP o CLE) .

Tot i que a CCOO en hagués agradat que els fons es repartissin entre tot el PDI, aquest acord permet que la retribució resultant pugui arribar a la grandíssima majoria del PDI amb la possibilitat de justificar el resultat amb els objectius que tenien els fons addicionals.

En principi, el Consell de Govern de la UPC hauria d’aprovar el repartiment dels fons addicionals entre el PDI en les línies descrites anteriorment.

Informació d’última hora

El repartiment acordat el dimarts (0.5 M€) pel sector PDI-Funcionari i PDI-Laboral és una distribució  aproximada:

PDI-Laboral        PDI-Funcionari

Carrera horitzontal d’Associats (150.000 €)                         150.000 €                            0

PDI no permanent o a temps parcial (50.000 €)*                  40.000 €                   10.000          

PDI permanent a temps complert (300.000 €)**              118.000 €                  182.000 €

                                                                 TOTAL:                308.000 € (62%)      192.000 € (38%)

*  El PDI permanent a temps parcial o no permanent està bàsicament constituït pel col·lectius d’associats i lectors, però com pot haver-hi algun funcionari a Temps parcial, una part de la quantitat que correspon en aquest ítem s’assigna al PDI-F 

** El repartiment es suposa proporcional a les poblacions de cada sector, ja que el resultat del règim de dedicació no discrimina per categoria laboral: 866 funcionaris i 560 laborals (dades de la UPC a 2020); per tant correspon:

PDI Funcionari: 300.000 € * 866/(866+560) 182.000 €

PDI Laboral: 300.000 € * 560/(866+560) 118.000 €

Dimecres passat es va conèixer que realment la quantitat de fons addicionals del PDI es de 578.992,70€ dels qual 350.772,90 € provenen del PDI-F (un 60%) i 228.219,80 € provenen del PDI-L (un 40%). Durant el procés de negociació, el vicerector de política de personal no va aportar aquesta precisa informació.

La diferencia entre la quantitat real dels fons i la que es va acordar dimarts (78.992,70 €) ha generat un desacord ja que els integrants de la JPDI consideren que aquesta diferència hauria d’anar a la bossa de repartiment pel professorat a temps complert (format tant per PDI funcionari com PDI laboral), però el Comitè d’empresa considera que una part d’aquesta diferència també ha d’anar a augmentar la carrera horitzontal dels associats i el vicerector de Política de Personal ha acceptat aquesta demanda proposant que 11.850 € vagin a carrera horitzontal d’associats i 67.142,70 € a repartiment per PDI a temps complert.

Al moment d’escriure aquesta nota no sabem si la proposta de repartiment de fons addicionals arriba acordada al Consell de Govern de 17 de desembre

Els delegats i delegades de CCOO de la JPDI considerem que el repartiment d’aquests fons han d’ intentar arribar al màxim de PDI per la tasca realitzada durant la pandèmia, però considera que, vist el repartiment previ, aquesta diferencia de 78.992,70 € hauria de ser destinada al PDI a temps complert (bloc on estan els nostres representants, el PDI funcionari).

El Vicerector de Política de personal va comentar que l’aportació a la carrera horitzontal és un augment estructural de capítol 1 i que no convenia hipotecar-se perquè limitaria el potencial de contractació de lectors futurs, per tant no considerem coherent augmentar encara més aquesta quantitat.

Per últim, incidir que el PDI-F ha estat solidari i responsable en la consideració de com distribuir els fons addicionals ja que en global aporta mes del que percep.   

Share