Nota informativa Desembre 2021

Companys i companyes,

Us fem un resum dels principals temes tractats amb gerència en els últims dies.

 FONS ADDICIONALS

Ni en la Mesa d’universitats fa mesos, ni en la UPC després, les gerències han atès les propostes de la part social en els fons addicionals.

Els diners dels Fons Addicionals surten de la massa salarial de tot el personal, i la part social sempre hem defensat que s’havien de distribuir entre tot el personal. Ja us vam explicar que en la Mesa d’universitats les gerències s’havien negat a pactar un repartiment lineal, emparant-se en una manca de finançament per part de la Generalitat, i de cobertura legal per fer un repartiment lineal.

La realitat és que la Generalitat ho va distribuir entre el personal sanitari, i no vol que altres administracions catalanes facin repartiments lineals, tal com s’ha fet en altres administracions. I, per una altra banda, com que les universitats fa anys que han perdut l’autonomia universitària perquè depenen econòmicament de les transferències de la Generalitat, no els resta una altra que acceptar totes les imposicions de la Generalitat en matèria de personal.

Què ha passat a la UPC?

L’equip rectoral ha negociat amb diferents criteris segons el col·lectiu. Amb el PDI ha intentat que la Generalitat aprovés un pagament lineal que finalment no ha autoritzat. Amb el PAS, des del primer moment, se’ns va donar un NO rotund a qualsevol pretensió de pagament lineal.

El primer desacord ha estat que no s’ha inclòs en el càlcul dels fons addicional al personal de suport a la recerca. Aquesta exclusió no ha estat emparada amb cap argumentació legal.

I el segon desacord, com ja us hem avançat, ha estat en la distribució final dels fons que no es distribuiran de manera lineal en el PAS, ni en polítiques generals per a tota la plantilla.

Els hem demanat l’acord, resolució de la Generalitat, o informe jurídic que fonamenta la impossibilitat d’un pagament lineal: no ens han donat res.

Els hem proposat diferents alternatives per justificar un pagament lineal de compensació per despeses COVID, de mobilitat, de vestuari en el PAS laboral: no n’han acceptat cap.

A què es destinaran finalment els fons addicionals del PAS en la UPC?

Els fons addicionals es destinaran a la creació o reconversió de diferents llocs de treball. S’ha fet de manera diferent en cada un dels col·lectius.

PAS LABORAL
El cost total és de 185.648,74 €.

  • Es crea una plaça de Grup 1, promotor de recerca al Campus de Vilanova i la Geltrú.
  • Es creen 20 places en diferents Campus de Grup 1, complement I, tècnic IC de nivell 1 amb requisit de titulació específica.

Les convocaran a concurs intern, i la seva provisió implicarà l’amortització d’un lloc de treball. Per tant, no hi haurà creixement de plantilla.

PAS FUNCIONARI

El cost total és de 167.235,28 €.

MODIFICACIÓNOMBRE PLACES
Tècnic de Suport N1 a Tècnic de gestió N320
Tècnic de Suport N1 a Tècnic de gestió N21
Tècnic de Suport N1 a Tècnic de gestió N11
Bibliotecari/ària que canviarà el seu complement específic X a V40
CAP2N2 a CAP2N13
Tècnic de Suport N1 a SEC. RECTORAT:2
Tècnic de gestió N3 a Tècnic de gestió N27
Tècnic de gestió N3 a Tècnic de gestió N11
Tècnic de gestió N1 a Tècnic Staff N21
Tècnic de gestió N2 a CAP2N11
Tècnic de gestió N2 a Tècnic de gestió N11

Només algunes estan vacants, i només seran aquestes les que es convocaran a concurs. Tampoc hi haurà creixement de plantilla.

Algunes d’aquestes modificacions fa temps que CCOO les ha demanat:

  • Complement específic T pels bibliotecaris (el mínim de l’escala A2 d’administració). Gerència finalment el modifica a V.
  • Perfil de Secretària de Rectorat per a totes les places de Rectorat.

I estem convençuts que la resta de modificacions de perfils estan justificades. Fa més de 14 anys que no es revisen els perfils de tot el PAS! I és això, una revisió de tots els perfils el que s’ha de fer, no pedaços sense criteris clars. Una revisió finançada amb el pressupost de la UPC.

Vam exigir que es realitzi una revisió de tots els llocs de treball en el temps que sigui necessari per tenir finançament, però no vam obtenir una resposta afirmativa.

Última hora: finalment s’ha retirat el document de creació i reconversió de llocs de treball per continuar les negociacions fins al 17 de desembre que se celebrarà el Consell de Govern.

PRESSUPOST UPC

El gerent ens va informar sobre el pressupost del 2022. CCOO li vam preguntar si estaven pressupostades les 35 places de PAS que el rector es va comprometre a crear cada any de mandat, però encara estan pendents de negociar-ho amb la Generalitat.

Els vam demanar més pressupost per a reforços i formació. Es reforçarà el suport al PDI en recerca, i alguna unitat amb dificultat de personal, però la UPC continuarà sense substituir les baixes i permisos.

 

TELETREBALL

La comissió de teletreball s’ha tornat a reunir.

  • Peticions tercer dia de teletreball. Gerència encara no ha resolt les peticions de tercer dia de teletreball per raons de salut. Solament han contestat afirmativament a 4 persones. No saben, ni quan, ni com, donaran resposta a les al·legacions que han presentat les persones contra la resposta negativa estàndard que han rebut a la seva petició de tercer dia de teletreball.
  • Actualment, des de gerència encara estan consensuant amb els caps la cobertura del funcionament presencial, amb els efectius necessaris, de les diferents unitats. Segons l’acord de les set universitats públiques catalanes és necessari, abans de la posada en funcionament del nou teletreball, que s’estableixi aquesta cobertura.
  • CCOO hem proposat que es pugui canviar el torn el dia de teletreball (sobretot el de les persones del torn de tarda), si es consensua un horari especial amb el cap. Estem pendents de resposta.
  • Seguim insistint en la necessitat que es reconegui la possibilitat de teletreballar a aquells col·lectius que per instrucció del Rector no poden, Tallers i Laboratoris, Manteniment i personal de Consergeries.  Gerència ha d’aplicar l’acord respectant que es teletreballarà en funció de les feines que no requereixin la presència física del treballador o treballadora en el centre de treball alhora que la prestació del servei queda garantida.

Gerència havia previst obrir, abans de finals d’any, una convocatòria nova de teletreball, però ens ha confirmat que fins que no es tingui la informació necessària, i avancem més en les negociacions, continuarà el teletreball concedit a començaments del curs 2021-22.

 

CALENDARI LABORAL 2022

CCOO hem signat el calendari 2022 que és bàsicament com el del 2021, refrendat per la gran majoria del PAS. L’únic canvi és la possibilitat d’augmentar la bossa d’hores de compensació en 7 hores més, si un dia de festiu local cau en dissabte o diumenge (punt 3 de l’acord). En el cas del PAS laboral, a més, s’incorpora el redactat del conveni com una opció més de distribució de les vacances.

Respecte a la controvèrsia sobre el còmput dels dies d’assumptes propis, CCOO vam fer constar en l’acta de la reunió que “donat que hi ha jurisprudència contradictòria sobre la manera de computar els sis dies de permís retribuït per assumptes particulars, ens reservem el dret d’iniciar les accions legals oportunes sobre aquesta matèria contemplada en el calendari laboral”.

Davant les consultes rebudes sobre la disminució de la bossa d’hores de compensació, us fem arribar enllaç a Excel amb el còmput de les 1462 hores anuals en el 2021 i 2022: 03-Annex Calendari 2022v20211025.xlsx

 

PLA D’IGUALTAT

La gerència ens ha presentat el document sobre el nou Pla d’Igualtat que s’ha treballat amb la comissió d’igualtat de la UPC.

El Pla no s’ha negociat amb la part social, juntes i comitès. Davant de la nostra disconformitat per no haver respectat la normativa negociadora, l’equip rectoral s’ha avingut a prorrogar el Pla existent i a començar una ronda de reunions durant el primer trimestre del 2022.

Si teniu dubtes o suggeriment adreceu-vos a la secció sindical de CCOO: secciosindical.ccoo@upc.edu

 SECCIÓ SINDICAL CCOO UPC

Share