NOVES MODIFICACIONS I PROPOSTES A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARI (LOSU)

El dia 11 de novembre es va celebrar una reunió dels sindicats CCOO, UGT i CSIF amb el Ministeri d’Universitats en la que s’han presentat alguns canvis introduïts a l’Avantprojecte de la LOSU.

Des de CCOO celebrem que el Ministeri hagi recollit algunes de les principals reivindicacions i propostes realitzades per CCOO a les reunions anteriors. El Ministeri va destacar cinc canvis fonamentals:

 1. La introducció de la formació contínua del professorat com a línia prioritària de l’activitat de les universitats, a través de l’establiment de plans plurianuals.
 2. La introducció d’un sistema de promoció interna per als cossos docents.
 3. El manteniment a l’articulat de la llei de la figura professor/a permanent laboral.
 4. La supressió del requisit d’estades de nou mesos per a Ajudants Doctors i per a Contractats Doctors (també interins).
 5. L’obligació d’adaptar els criteris d’acreditació a titular d’universitat i professor permanent laboral a la durada de l’etapa inicial de la nova carrera acadèmica.

A més, el Ministeri s’ha compromès a enviar en els propers dies la Memòria Econòmica de l’Avantprojecte, que és revisada per la conferència delegada d’assumptes econòmics i que, en principi, asseguren que fa viables les modificacions introduïdes per aquest projecte en el sistema universitari.

Volem agrair el tarannà constructiu i dialogant de la reunió i, en aquest marc, CCOO ha continuat insistint en alguns aspectes que ens semblen importants i que han estat presentats per escrit al Ministeri:

 • Introduir un article a la LOSU que reconegui formalment la Mesa Sectorial d’Universitats.
 • Millorar la redacció per assegurar una representació equilibrada de tots els sectors de la comunitat universitària al Claustre i Consell de Govern, a més que el 50% dels membres del Consell Social siguin efectivament d’entre els proposats per la universitat.
 • Mantenir la possibilitat de triar càrrecs acadèmics per dos mandats de 4 anys. La proposta actual (un sol mandat de 6 anys) és una anomalia a les institucions democràtiques de l’estat.
 • Incloure el finançament bàsic de la recerca en el finançament estructural de les universitats.
 • Especificar les característiques de les aportacions en els casos de mecenatge i patrocini.
 • Explicitar la participació dels representants dels treballadors en la negociació de condicions laborals (en comissions d’acreditació, a l’establiment del règim de dedicació, del règim retributiu, etc.)
 • Respectar la reserva de lloc de treball en els supòsits d’excedència voluntària que recull l’article 85 del TREBEP.
 • Recollir que la dedicació a temps parcial del professorat serà a petició de l’interessat.
 • Respectar els drets i les condicions de promoció de catedràtics i titulars d’escola universitària i de professors col·laboradors.
 • Respectar els drets dels Contractats Doctors actuals. Possibilitat de convocar places de PCD mentre no es desenvolupin reglamentàriament les figures laborals de la LOSU.
 • Ampliar l’eliminació de l’estada de nou mesos per a altres figures acreditades o en procés d’acreditació.

Els sindicats més representatius serem convocats novament a finals d’aquest mes per revisar les darreres modificacions i propostes plantejades a la reunió, i, tal com vam reclamar, s’establirà un calendari de negociació del futur Estatut del Personal Docent i Investigador. Esperem que la voluntat de consens continuï guiant les properes reunions amb el Ministeri. Des de CCOO hem deixat clar, d’una banda, el nostre compromís amb els drets i les condicions laborals dels treballadors i treballadores, i de l’altra, la nostra voluntat de negociació i la nostra disposició a seguir treballant responsablement pel futur d’una Universitat Pública de qualitat.

Share