En relació a la darrera instrucció de gerència

La situació de la pandèmia està empitjorant en el nostre entorn. La Generalitat de Catalunya va aprovar la setmana passada la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i la Resolució PDA/2554/2020, de 16 d’octubre, sobre l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

Alhora, aquest dilluns, ha entrat en vigor el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.

La setmana passada, CCOO va demanar a gerència mesures més contundents, tal com havia fet la Generalitat amb el seu personal. Finalment han acceptat algunes de les mesures previstes per la Generalitat:

  • Conciliació en quarantenes: Els empleats públics que tenen al seu càrrec menors de 12 anys o persones en situació de dependència que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb la COVID-19, prestaran serveis en règim de teletreball amb l’aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials. 

    En el cas que, per la naturalesa de les funcions del lloc de treball, no es puguin prestar serveis en règim de teletreball s’aplicaran els sistemes de flexibilitat horària previstes en l’Acord de Consell de Govern CG/2020/05/04, de 2 de juliol, pel qual s’aprova la fase de represa del Pla de Desconfinament. Si tot i així no resulta possible l’adequada atenció de la persona en situació de dependència o del menor a càrrec, s’autoritzarà un permís retribuït per conciliació.
  • Personal especialment sensible (PES): Els empleats públics que, com a resultat de l’avaluació individualitzada del risc prevista per l’autoritat sanitària, un cop valorats pels serveis de prevenció de riscos laborals, tinguin la consideració de personal especialment sensible davant la infecció per SARS-CoV-19, prestaran serveis mitjançant la modalitat de teletreball. Quan aquest empleats estiguin adscrits a serveis que s’han de prestar presencialment, en funció de l’informe de valoració, es reincorporaran al seu lloc de treball amb les mesures específiques indicades pels serveis de prevenció.

Però pel PES amb feines presencials no s’ha contemplat la possibilitat de teletreball mitjançant fórmules especials.

Pel personal que no pot teletreballar també han contemplat alguna mesura de flexibilitat en els diferents torns. Que haurà d’anar acompanyada, en alguns casos, amb una reducció d’horaris d’atenció presencial.

Desgraciadament, gerència no ha acceptat el plantejament de la Generalitat per al seu personal: “El règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter prioritari i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la naturalesa de l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball.” L’enfoc de gerència no permet estendre el teletreball a àmbits que considera com a exclusivament presencials, i alhora limita el màxim de dies de teletreball, fins i tot quan no és necessari.

CCOO creiem que el més assenyat hauria estat adoptar la mateixa mesura que la Generalitat. Ho diu la Generalitat i ho diuen els investigadors de la UPC: 

https://www.elmon.cat/societat/investigadors-upc-alerten-contagis-creixen-mon-laboral_2139859102.html

La direcció de la UPC continua amb les seves reticències, sense fonament, envers el teletreball del PAS.

Salut i lluita,

Secció sindical CCOO UPC

Share