Per gerència la “nova” normalitat és la “vella” normalitat

L’equip rectoral ha fet un canvi de rumb important i unilateral -sense acord amb la part social- respecte a la gestió de la pandèmia a la UPC. Si fa unes setmanes deien que molts serveis no es posarien en marxa de forma presencial fins setembre, i que s’havia d’assegurar la seguretat del personal, ara volen que això es faci realitat al juliol a qualsevol preu.

El Consell de Govern ha aprovat el 2 de juliol el document “fase de represa del Pla de desconfinament” i l’aplicarà l’endemà. L’aplicació del document suposa la reincorporació amb caràcter general de la totalitat de la plantilla amb l’aplicació d’un règim de torns que alternarà les modalitats de treball presencial i de teletreball. 

La proposta inicial de gerència, rebuda sense les 48 hores d’antelació, com és habitual últimament, era que en la represa:

 • Aplicaria el teletreball com s’aplicava abans COVID.
 • Possibilitat d’augmentar en una hora la flexibilitat horària i de realitzar fins a 4 dies de teletreball al personal sensible si el lloc de treball ho permet.
 • El personal amb dificultats per a la conciliació que tingui al seu càrrec menors de 14 anys o familiars de primer grau dependents tindran preferència en l’elecció dels dies d’activitat presencial.

I res més. No van acceptar cap de les propostes que la part social li vam fer en la reunió del 29 de juny. CCOO li van enviar al gerent la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 i no ha tingut un altre remei que incorporar la gran majoria de les mesures que la Generalitat, progressivament, ha ordenat que s’apliquin al seu personal:

 • Ha afegit diferents mesures de flexibilització que contempla la Generalitat per al seu personal.
 • La Generalitat contempla que excepcionalment “s’autoritzi la prestació de serveis en règim de teletreball fins a un màxim de cinc jornades diàries setmanals, en els supòsits següents:

  a) s’ha de considerar la situació dels empleats públics a càrrec de menors de 14 anys, persones dependents o amb discapacitat fins al funcionament ordinari dels centres educatius, de gent gran o persones amb discapacitat.

  b) Empleats públics inclosos en els grups vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries i segons les indicacions dels serveis de prevenció.

  Aquests col·lectius, quan hagin de prestar serveis presencials, gaudiran de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, teletreball parcial, règim de torns i fixació d’horaris especials.”

  Finalment, l’equip rectoral recull que “El Personal especialment sensible, quan les característiques del servei i l’activitat a realitzar ho permeti, podrà ampliar el teletreball fins a un màxim de 4 dies a la setmana. En el cas que per prescripció mèdica sigui recomanable la no assistència a la feina, es podrà ampliar de forma excepcional fins a 5 dies.

  Pel que fa a mesures de conciliació no han volgut incorporar el redactat del document de la Generalitat. CCOO hem demanat la votació al Consell de Govern d’una esmena que recollís aquest redactat, però, després de dues votacions (encara no sabem què ha passat en la primera), l’hem perduda amb 18 a favor, 20 en contra i 5 en blanc.

CCOO creiem que el teletreball hauria de ser la forma preferencial de treball mentre duri la pandèmia, i que els llocs que requereixin presencialitat es cobreixin, en primer terme, amb personal voluntari per assegurar un retorn esglaonat. 

 • A la majoria dels serveis no hi ha necessitat de desenvolupar la feina presencialment. I en els serveis on es requereix presencialitat, no hi ha volum de treball sense usuaris i, per tant, tampoc hi ha cap necessitat d’augmentar la presencialitat.  
 • La gerència de la UPC, a hores d’ara, encara no té gaire clar com es farà aquesta transició cap a la nova “normalitat” i l’únic que farà serà generar malestar i angúnia entre els treballadors i les treballadores. En aquest sentit, hem proposat que es faci feina a futur que contempli escenaris possibles i mesures a prendre, segons el cas, per tal de reduir l’impacte de futurs rebrots COVID-19.
 • En aquesta mateixa línia hem proposat ampliar el topall de 3 dies de teletreball de l’acord de teletreball,(els funcionaris estatals podran teletreballar fins a 4 dies)  però gerència s’ha negat.

Aprovat el Pla de represa, i a banda de les actuacions jurídiques que es puguin prendre (com ja us van dir hem impugnat els acords de Consell de Govern que modifiquen unilateralment el nostre calendari laboral,) ens preocupen molt dos temes:

 • Les dificultats de conciliació que poden patir algunes persones pel tancament fins al setembre dels centres d’atenció a gent gran, les condicions dels casals als què ens hem vist abocats a apuntar als nostres fills amb tan poca antelació, i les incerteses del curs vinent i dels possibles rebrots. La solució que dóna gerència quan li hem exposat aquests problemes és que les persones s’agafin dies d’assumptes propis o de vacances, o una excedència. Lamentable

Si et trobes en una situació de conciliació complicada posa’t en contacte amb nosaltres i estudiarem quina és la millor solució.

 • Les mesures de seguretat i salut laboral. No hi ha cap garantia que la UPC pugui complir amb les mesures de seguretat que ha aprovat i les contemplades al Pla Sectorial de la Generalitat per a les universitats. Li hem preguntat al gerent com es fa la supervisió d’aquestes mesures i la seva resposta ha estat que l’ha de fer el personal la supervisió! 

CCOO lluitarem les següents setmanes per fer complir les normes sanitàries establertes i quan calgui, per l’existència de negligències en aquesta matèria, farem la denúncia pertinent a Inspecció de Treball. 

En aquest punt necessitarem el vostre ajut i us demanem que quan detecteu qualsevol manca en matèria de seguretat i higiene (falta de mascaretes, gels hidroalcohòlics, falta de ventilació, no respecte del distanciament de seguretat, etc.) ens empleneu el següent formulari (amb foto quan ho trobeu escaient):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7q41iehPr4hFsX0l942APc2jZmbIutwH1fCiFp8dhcE49TA/viewform

Entre tots i totes hem d’assegurar les nostres condicions de salut i seguretat!

Salut i lluita,
Secció Sindical CCOO UPC

Atenció juliol 2020
Correu electrònic: secciosindical.ccoo@upc.edu
Telèfon 93 401 66 65 (dimarts, dimecres i dijous de 10 a 12 hores)
Atenció presencial: ens anirem passant pels llocs de treball. Si voleu concertar una visita envieu un correu electrònic.

Share