No cal retallar drets perquè els serveis funcionin

Com sabeu, el Pla de desconfinament aprovat pel Consell de Govern de la UPC preveu la constitució d’una “Comissió de seguiment amb un màxim de 8 membres, quatre representants de la part social i quatre de la part institucional, amb l’objectiu principal de fer el seguiment d’aquest pla i, en especial, del seguiment del compliment de les mesures organitzatives i de garantia dels drets laborals dels diferents col·lectius. Pel bon compliment d’aquest objectiu es facilitarà als membres de la comissió la informació necessària respecte a les activitats que es vagin reactivant i el nombre de persones afectades, amb els terminis que s’estableixin en la mateixa comissió”. Doncs bé, a hores d’ara, la comissió no s’ha creat. Hem rebut algun document d’activació, però no se’ns ha aclarit la informació que rebrem, ni quan. 

Som conscients de les dificultats del procés de reincorporació presencial i la feina que suposa organitzar-la i aplicar les mesures de seguretat. Però la informació sobre el calendari d’activació presencial i el personal necessari és confusa. De fet l’activitat presencial en la fase 1 s’està desenvolupant de manera desigual pel que fa a serveis activats i assignació de personal a cada un. A més, en algun servei ha mancat alguna de les mesures de seguretat i salut laboral aprovades al Comitè de salut i seguretat laboral a la UPC.

El Pla també preveu continuar el procés de negociació amb la part social “amb l’objectiu d’acabar de concretar els aspectes que puguin considerar‐se necessaris per poder preveure aquesta reactivació de forma escalonada en les fases 2 i 3 i, de forma especial pel que fa als serveis universitaris que hagin de donar resposta presencial a l’activitat acadèmica.” Juntes i Comitès del PDI i PAS van demanar negociar-ho conjuntament. Gerència no ho ha considerat oportú. 

El que sí que vam rebre va ser un document de negociació amb un seguit de mesures organitzatives que, en alguns casos, limiten drets del PAS contemplats en acords signats i vigents, com l’Acord de jornada i horaris o el Calendari laboral del 2020. Així que, ara com ara, la negociació de les fases 2 i 3 s’ha centrat a minimitzar les propostes de gerència que limiten els nostres drets. No és un bon començament…

MESURES ORGANITZATIVES PEL PAS APROVADES PEL CONSELL DE GOVERN (CG)

El document finalment aprovat Mesures organitzatives d’aplicació al Personal d’Administració i Serveis per al procés de reincorporació progressiva a les Fases 2 i 3 de desconfinament s’inspira en la Instrucció 5/2020 de la Generalitat, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Tot i que gerència ha introduït canvis d’última hora que temperen la seva proposta inicial, hem de dir que el resultat final ens ha decebut. Han tirat endavant una sèrie de mesures unilateralment que modifiquen acords signats. Era del tot innecessari, ja que els acords vigents ja permeten adequar el gaudi dels dies d’assumptes propis, bosses d’hores, vacances, etc. a les necessitats de servei. El plantejament d’assegurar el funcionament dels serveis empitjorant les condicions laborals és antic, trist i no són formes d’emprendre el desconfinament. A més, va contra l’esperit de “federalisme” que l’equip rectoral tant defensa. En lloc de deixar que les unitats s’organitzin de la millor manera per realitzar el seu servei, imposen una homogeneïtzació que no és real.

Les principals mesures adoptades i aprovades al CG són:

  • Gerència preveu que, “amb caràcter general, no s’autoritzarà la prestació de serveis extraordinaris en modalitat de teletreball, tot i que en els casos necessaris es permetran excepcionalitats”. Es tracta d’una mesura innecessària perquè l’actual calendari ja deixa en mans de gerència l’autorització dels serveis extraordinaris.
  • Estableixen que, “de forma general, la totalitat dels dies de vacances es gaudiran durant el mes d’agost”. Tot i que finalment van afegir que “sense perjudici de l’anterior, de mutu acord entre la persona interessada i el/la responsable de la unitat, es podrà autoritzar el gaudi d’un màxim de 7 dies naturals fora del mes d’agost, sempre que es garanteixi la prestació de serveis.”
  • “Poden aplicar-se, alternativament o acumulativament, les següents mesures de reorganització interna: teletreball parcial amb la possibilitat de limitar els dies de prestació presencial a la setmana, que poden ser consecutius o alterns; establiment d’un règim de torns, que podran ser rotatoris; fixació temporal d’horaris especials de treball; reincorporació temporal en unitats diferents de l’habitual.” Totes aquestes mesures, segons gerència, tenen per objectiu garantir la prestació de serveis, i en segon terme, la conciliació de la vida laboral i familiar. 

    En tot cas, la normativa general obliga la universitat a comunicar a les persones, per escrit i motivadament, els canvis d’horaris i de lloc de treball. També a informar i, en alguns casos, acordar aquests canvis amb els representants dels treballadors
  • Per últim, es fa una sèrie de recomanacions envers els dies d’assumptes propis i bosses d’hores que tenim acordats. I prioritza que el gaudi d’aquests es faci els dies de teletreball i no els dies de treball presencial. En tot cas, el calendari laboral estableix que el seu gaudiment es realitzarà de comú acord entre la persona treballadora i la responsable de la unitat.
  • A instàncies de la part social, s’estén a la fase 3 la comunicació al personal que s’hagi d’incorporar presencialment amb una antelació mínima de tres dies laborables, i que es computi com a temps efectiu de treball el temps de desplaçament quan la persona, en un mateix dia, faci una part de la jornada de forma presencial i una altra de forma remota.

La UPC és l’única universitat que ha aprovat pel PAS mesures inspirades en la Instrucció 5/2020 de la Generalitat (una instrucció que no ha estat consensuada amb la part social del personal de la Generalitat). Som la universitat pública catalana que millor ha desenvolupat el seu servei durant el confinament, i en la qual el PAS hem donat un servei més complet (la mateixa direcció de la UPC ho reconeix). No esperàvem que el premi a la feina i el sobreesforç fet fos una proposta que mostra desconfiança envers la responsabilitat del PAS amb el servei, i la feina que fem a distància.

ALTRES QÜESTIONS

Processos selectius

C2: la presa de possessió es realitzarà el 26 de juny. La incorporació al nou lloc de treball serà dilluns 29.06.2020, i el contacte amb la nova feina està previst que es faci telemàticament.

A2: l’1 de juny (2 de juny a Barcelona) es va iniciar de nou el còmput de terminis administratius. Per tant, el procés es torna a posar en marxa. S’està estudiant com realitzar la tercera prova per complir els principis de tots els processos selectius i les mesures sanitàries.

Resta de processos selectius pendents: segurament la convocatòria es realitzarà després de l’estiu, ja que abans és difícil que legalment es puguin realitzar abans.

Retorn 60% de la paga pendent del 2013

La Generalitat va manifestar en la Mesa de la Funció Pública que és conscient de l’acord signat, però que té temps fins al desembre de 2020 pel seu retorn. Continuarem exigint que se’ns retorni al més aviat possible el que fa anys ens deuen.

Mesures conciliació i persones d’especial sensibilitat

El punt 2 del Pla de desconfinament preveu que al llarg de la fase 0, 1, 2 i 3 es mantindrà la situació de teletreball quan les persones que siguin considerades d’especial sensibilitat, o les persones que tinguin a càrrec seu menors de 12 anys, persones dependents o persones amb dificultats especials d’edat avançada, ho demanin.

Afegir-vos també que gerència ens va dir que les persones d’especial sensibilitat hauran de fer la comunicació de la situació a SalutUPC@aspyprevencion.com. En el cas que vulguin teletreballar durant la fase 2 i 3, hauran de comunicar-ho al seu o a la seva cap, igual que el personal amb persones a càrrec seu.

Teletreball

Segons el Pla de desconfinament, durant les fases 0, 1, 2 i 3 s’estableix “El teletreball com a sistema preferent de treball a la Universitat.” El Pla preveu quins seran els serveis que s’activaran presencialment en cada una de les fases.

A CCOO ens preocupa quines estan sent les condicions de treball al llarg del desconfinament.  Som conscients de sobreesforç que ha suposat pel PAS (fins i tot, en moltes ocasions, econòmicament). A més, sembla que en els pròxims temps, donada la situació sanitària, el teletreball serà una forma molt més generalitzada i habitual de fer la nostra feina. Per aquest motiu, us avancem que us farem arribar ben aviat una enquesta al voltant del teletreball. Volem tractar amb gerència aquestes condicions.

Salut i lluita,

Secció sindical CCOO UPC

Share