Pla de desconfinament UPC, necessari però inacabat i insuficient

Companyes, companys,

Des de 16 de març, l’activitat de la UPC s’està realitzant teletreballant. De fet, som la universitat pública catalana on la continuïtat del treball ha estat més gran i millor (tot i les dificultats de conciliació). Som la que feia més temps que havia acordat el teletreball en el PAS, però no en el PDI on tots plegats haurem de fer un esforç per articular un acord marc que ens permeti avançar en aquest sentit.

Com ja deus saber, el passat 14 de maig el Consell de Govern va aprovar el Pla de desconfinament i reactivació progressiva de l’activitat a la UPC. Aquest pla de desconfinament regularà bàsicament la reincorporació presencial del personal UPC.

Des de CCOO us demanem que si com a treballadors de la UPC sou cridats a reiniciar l’activitat presencial en condicions que poden posar en risc la vostra salut, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

En el següent enllaç trobaràs el text aprovat:
 https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/pla_desconfinament_cg140520aprovat.pdf

Trobaràs més informació a:
 https://www.upc.edu/ca/portalcovid19/desconfinament


1. ACTIVACIÓ FASE 1

A més, aquest cap de setmana el gerent va comunicar a tot el personal de la UPC que en aplicació de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maigTOTS els campus de la Universitat passen a poder realitzar les activitats previstes en la FASE 1 del Pla (a partir del 18/5/20), malgrat que les zones geogràfiques de Barcelona i Metropolitana Nord continuen en Fase 0. 

QUINS SERVEIS ES PODEN ACTIVAR PRESENCIALMENT?

 • Activitats de recerca amb limitacions d’accés i aforament. 
 • Reobertura gradual dels serveis cientificotècnics. 
 • Biblioteques, per activitats vinculades al préstec en casos excepcionals que així es determini si reuneix aquest les mesures adequades de seguretat.

QUINS LLOCS DE TREBALL TINDRAN ACTIVITAT PRESENCIAL?

Els imprescindibles, reduïda al temps i en nombre indispensable,  i de forma esglaonada per donar suport a les activitats es vagin activant, com ara: 

 • Serveis de suport als laboratoris de recerca limitats a aquelles persones que tinguin un contracte laboral a temps complet a la UPC. 
 • Servei mínim de consergeria (apertura d’espais, recepció de paqueteria, etc.). 
 • Serveis de biblioteca mínims imprescindibles per atendre serveis que no es puguin fer de forma no presencial vinculades al préstec. 
 • Serveis de suport a l’activitat de camp.

COM S’ACTIVARÀ?

Els centres, a través dels serveis vinculats a les Unitats Transversals de Gestió, elaboren els plans d’actuació necessaris per donar cobertura mínima indispensable a l’activitat que es vagi reactivant i gerència els autoritza.

2. NEGOCIACIÓ DEL  PLA DE DESCONFINAMENT

Hem tingut diferents reunions amb gerència. En aquestes reunions la part social hem fet diferents propostes de millora. Hem de dir que moltes han estat recollides en el Pla i l’han millorat molt respecte de la proposta inicial. 

Tot i que les mesures de conciliació i de salut han millorat respecte a la proposta inicial, el redactat final no recull clarament la voluntat que l’equip rectoral ha manifestat al llarg de les negociacions. Alhora, l’equip rectoral va deixar molt clar que les decisions importants i el ritme del desconfinament les prenien ells. El resultat de la negociació no ens satisfà i, a més, resta pendent veure quin serà el resultat de negociar les condicions de retorn a les fases 2 i 3. Per aquests motius, entre d’altres, CCOO no hem defensat la signatura d’aquest pla.

De fet, la part social ha conegut que passem a la fase 1 per correu del gerent a tot el personal. En aquest sentit, hem de dir que ha hagut un problema de comunicació important. Fa dues setmanes es va difondre un document que contemplava incorporació presencial a partir de l’11 de maig, en mitjans de comunicació han dit que a finals de maig els estudiants podran anar a estudiar a les biblioteques de la UPC. El personal de la UPC hem escoltat massa rumors aquests dies amb un tema tan delicat com la salut.

Alhora, s’han evidenciat unes presses  prèvies a la negociació col·lectiva que no són bones -a l’hora de ser els primers a fer anuncis d’apertures, en presentar plans de desescalada al Govern, a la CRUE i a altres instàncies-. No ens sembla que el millor per a la salut sigui fer màrqueting. 

El pla recull el compromís de tornar a reunir a la part social abans de la segona i tercera fase. Els 4 òrgans de representació (PDI-F i L i PAS-F i L) ja hem demanat a gerència negociar conjuntament. CCOO, a l’hora de negociar les fases 2 i 3,  continuarem posant l’èmfasi en la salut i la conciliació, així com en les condicions del teletreball del personal.

3. CONTINGUT DEL PLA DE DESCONFINAMENT 

Us expliquem les parts més destacades del Pla:

TELETREBALL-PERSONES D’ESPECIAL SENSIBILITAT-CONCILIACIÓ 

En les fases 0, 1, 2 i 3 es mantindrà el teletreball com a forma preferent de treballar.

Alhora, quan l’interessat ho demani, es tindrà especial consideració i es mantindrà la situació de teletreball en els següents casos:

 • Persones que siguin considerades d’especial sensibilitat que d’acord amb els criteris sanitaris en el moment de la redacció d’aquest Pla són les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió), malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer, embaràs, lactància, persones més grans de 60 anys i persones amb obesitat mòrbida.

Procediment: avui no està clar el procediment per a comunicar que ets una persona d’especial sensibilitat. El que està clar és que, si et trobes en aquesta situació, pots continuar la teva tasca de forma no presencial al llarg de la fase 0, 1, 2 i 3 i, si ho demanes, el pla d’activació de la teva unitat ho ha de tenir en compte (punt 5 del Pla). Per tant, si ets una persona d’especial sensibilitat i vols continuar teletreballant t’aconsellem comunicar-ho al teu responsable.

A més, abans de la reincorporació presencial has de comunicar que ets personal de risc al Servei de prevenció:  https://www.upc.edu/prevencio/ca/pes perquè puguin avaluar i aplicar les mesures necessàries per cuidar la teva salut.

 • Persones que tinguin a càrrec seu menors de 12 anys, persones dependents o persones amb dificultats especials d’edat avançada. 

Procediment: ho has de comunicar al teu o la teva cap perquè ho tingui en compte a l’hora d’organitzar el treball presencial de la unitat.

Trobem a faltar en el document dues propostes de la part social molt importants i que estan recollides en Plans d’altres universitats: 

 • Contemplar altres possibles problemes de salut o de conciliació.
 • Contemplar el permís retribuït per deures inexcusables en determinats casos.

Tot i la negativa de gerència a acceptar aquestes propostes, van manifestar que són sensibles a les situacions personals i la conciliació. Per tant, si tens una situació personal complicada que no està recollida en el Pla; demana igualment continuar teletreballant al llarg de la fase 0, 1, 2 i 3. Si tens cap problema pots contactar amb secciosindical.ccoo@upc.edu .

MESURES ORGANITZATIVES

Us fem un recull de les principals:

 • El teletreball com a sistema preferent de treball a la Universitat.  
 • Preveure la màxima flexibilitat horària d’entrada i sortida al lloc de treball, amb l’objectiu de garantir la distància mínima de 2 metres entre persones, la coincidència mínima en espais de pas o comuns, o facilitar la mobilitat d’acord amb l’oferta existent de transport públic i, defugint d’horaris de màxima afluència de passatgers. 
 • Definir els punts d’atenció personal presencial mínims imprescindibles, sempre que la mateixa funció no pugui ser realitzada de forma no presencial i mitjançant mitjans telemàtics, amb l’objectiu de què en cas de necessitat puguin realitzar‐se de forma prèvia actuacions encaminades a la protecció de les persones (instal·lació de mampares de protecció, reubicació dels llocs…). 
 • Es combinaran les jornades de teletreball amb les presencials, intentant que la presencial sigui la mínima imprescindible. En el cas que la jornada sigui mixta (una part presencial i una part a distància en el mateix dia) es procurarà agrupar totes les activitats presencials en un sol bloc, minimitzant els desplaçaments. Així mateix en el cas de jornades presencials, la jornada continuada serà la norma general.
 • En el cas que una persona, en un mateix dia, faci una part de la jornada de forma presencial i una altra de forma remota, el temps dedicat a canvi de lloc de treball computarà com a temps efectiu de treball: de la llar a lloc de treball si a la llar estava treballant i/o del lloc de treball a la llar si a la llar continua treballant.

COMUNICACIÓ CASOS COVID

Què passa si estic malalt de COVID o he tingut contacte amb algun malalt?

El canal que s’estableix per aquestes comunicacions és salutupc@aspyprevencion.com

Si estàs en procés de reincorporació presencial al lloc de treball, és important que comuniquis la teva situació per  tal de tenir cura de la teva salut i la dels teus companys i companyes. 

MESURES PREVENCIÓ

Si ets una de les persones que es reincorporarà en la fase 1 és molt important que et miris amb atenció l’annex 1 del Pla i que demanis informació i aclariments si et calen.

PROCESSOS SELECTIUS

Els processos de selecció estan suspesos en global. Solament en casos concrets de PSR i PR, en què sigui necessari la contractació de nou personal, es podran dur a terme telemàticament.

Segons el Pla, es preveu activar la resta de processos en format no presencial a partir de la fase 2.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Per donar majors garanties a aquest procés, es considera necessari constituir una Comissió de seguiment amb un màxim de 8 membres, quatre representants de la part social i quatre de la part institucional, amb l’objectiu principal del seguiment del pla de desconfinament, i en especial del seguiment del compliment de les mesures organitzatives i de garantia dels drets laborals dels diferents col·lectius. Per al bon compliment d’aquest objectiu es facilitarà als membres de la comissió la informació necessària respecte a les activitats que es vagin reactivant i el nombre de persones afectades, amb els terminis que s’estableixin en la mateixa comissió.

Donat que la comissió encara no està constituïda, i que ningú ens ha comunicat a la part social que s’ha reactivat la fase 1, hem demanat a gerència informació sobre els serveis que es realitzaran presencialment i quines persones els realitzaran i en quines condicions laborals i de seguretat.

Molts ànims i forces, sobretot per les persones que heu perdut algú estimat aquests dies. La salut és el més valuós i CCOO vetllarem perquè la reincorporació presencial es faci amb totes les mesures de seguretat.

Secció sindical CCOO UPC

Share