Primer la salut dels treballadors i treballadores

El 23 d’abril va entrar en vigor el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554

El 23 i el 24 d’abril gerència s’ha reunit amb Comitè i Junta, i amb el Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPC. Us fem un resum dels temes més rellevants.

Teletreball

CCOO li vam transmetre a gerència que la UPC és la universitat on millor s’està desenvolupant el teletreball, gràcies al gran esforç que estem fent el personal i perquè a la UPC ja teníem desenvolupada aquesta modalitat de treball -tot i l’escepticisme de l’actual equip rectoral-. 

Tot i això, vam manifestar que les condicions d’aquest teletreball no són les normals. La situació del país no ho és i el ventall de situacions personals del PAS són molt diverses i heterogènies: persones treballant amb mitjans rudimentaris, autoformant-se, amb la família a casa, inclús algunes amb pèrdues de persones estimades. Per això, vam demanar a gerència que comuniqui als responsables que tinguin en compte aquestes evidents circumstàncies a l’hora d’establir les càrregues de treball.

Tot i que en general la situació està bastant ajustada, hi ha unitats que estan sobrecarregant al seu personal amb reunions i informes diaris, o setmanals, de tot el que fan. Gerència ens va dir que els féssim arribar les incidències que coneguem, així que us convidem que ens les feu arribar a: secciosindical.ccoo@upc.edu.

També vam demanar a gerència que contempli la possibilitat de demanar un permís retribuït, i sense recuperar, per deure inexcusable. En altres administracions s’està aplicant en el cas de cura de menors de 12 anys i persones majors de 65 o dependents. Però no va respondre a la nostra demanda. Com tampoc a establir noves mesures de conciliació davant les noves circumstàncies, com les persones vulnerables o d’alt risc al covid19.

Ressaltar el consens total que fins que la situació no es normalitzi, el teletreball serà la modalitat de jornada preferent per treballar a la UPC. El Reial Decret-llei 15/2020 l’ha prorrogat fins agost i, a més, Gerència afirma que ha vingut per quedar-se i, per tant, caldrà una reflexió amb el teletreball tal com s’estava fent ara.

Aquest escenari ens obligarà també a abordar qüestions com certes despeses que el personal està fent en material i eines, I també les condicions de salut laboral actuals amb 5 dies de teletreball (principalment condicions ergonòmiques).

Per últim, vam felicitar gerència per la rapidesa amb què es van gestionar les mancances d’eines del personal i l’oferta de formació online, a la qual us convidem a participar.

Planificació del retorn als llocs presencials de treball

Gerència ens va presentar un document anomenat “Planificació del desconfinament establert a la UPC per l’actual estat s’alarma”

Tots estem d’acord que hi ha moltes incerteses: com evolucionarà el COVID, com finalitzarà el curs i com serà el següent, i com es regularà tot això. Molt possiblement,  l’inici de les diferents fases dependrà de la incidència del COVID en cada territori. També estem d’acord que el retorn al treball presencial a la UPC no serà de cop, serà gradual i ordenat, amb modalitats híbrides de treball.

Gerència no creu que es donin les circumstàncies per començar el retorn esglaonat abans de vacances. I que si es fa alguna feina presencial abans serà molt puntual i ineludible. Tot i això, el document que ens va presentar contemplava que el 27 d’abril començaven algunes activitats ineludibles de recerca, i l’11 de maig algunes activitats d’atenció presencial a l’estudiantat i al personal, i consergeries. CCOO els vam demanar que retiressin del document aquestes previsions, que no són reals davant l’estat d’emergència actual, per evitar confusions i neguit entre el personal. Ho van acceptar i han retirat les dates esmentades.

CCOO creiem que és bo que es comenci a treballar un Pla de prevenció de contingències davant el covid19 pel retorn, però de manera consensuada i sense precipitacions. Ens juguem la salut.

Les condicions concretes de retorn, i totes les mesures per garantir la seguretat i salut del personal, com la modificació de les condicions laborals, s’han de negociar amb els representants i les representants del personal. Per això, vam demanar tractar la planificació en més reunions. Serà un procés dinàmic. En contínua revisió. Ningú sap com serà realment l’evolució del COVID i el desconfinament de la nostra societat. 

Algunes de les qüestions que CCOO hem demanat que contempli el document per a la planificació del desconfinament són:

  • Retorn progressiu i planificat -no sota demanda i/o pressions- començant pels serveis realment essencials que no es puguin realitzar a distància, prèviament identificats i sota criteris objectius unificats a tota la UPC, no unitat a unitat. Hem demanat, que donat el risc de contagi que suposen, la tornada a l’atenció al públic presencial es realitzi en l’última fase. 
  • Especial cura per a les persones amb elevat grau de risc: per edat i/o raons de salut que s’hi incorporarien en l’última fase i amb una supervisió del Servei de prevenció de la UPC. 
  • Concreció de les mesures de seguretat pels treballadors i les treballadores quan treballin presencialment: EPIS (guants, mascaretes…), gels hidroalcohòlics, barreres per distàncies de seguretat, test, etc. Aquestes mesures s’hauran de comunicar de forma individualitzada.
  • Concreció dels torns per tal d’assegurar les distàncies de seguretat, i/o posada de panells de protecció quan siguin necessaris. Així com dels mecanismes per evitar aglomeracions en els aforaments de les zones comunes per assegurar-la: llocs de treball, aules, biblioteques, menjadors, etc.
  • Mecànica de les tasques d’higiene i desinfecció dels espais on es treballi presencialment i protocol d’actuació si un treballador té símptomes compatibles amb el COVID.
  • Mentre la situació del COVID no permeti el retorn a la normalitat de l’activitat escolar, i d’atenció als grans, tenir en compte la situació del personal que té cura d’ells a l’hora de la seva reincorporació presencial. Cal ampliar els permisos per conciliació en aquesta situació excepcional

Algunes de les propostes estan recollides en el document de gerència i d’altres les haurem de continuar negociant. Aquesta setmana ens faran arribar una nova proposta de Pla de desconfinament.

Processos selectius 

Primer de tot, dir-vos que l’estabilització es farà dintre dels terminis legals establerts. S’ajustaran els calendaris dels processos d’estabilització i de promoció interna en funció de l’evolució del COVID i la normativa que els reguli.

  • C2: de seguida que es pugui es farà la presa de possessió
  • A2: ara mateix el procés no pot avançar, ja que el termini d’al·legacions del segon exercici no ha conclòs (recordeu que tots els terminis estan paralitzats). 
  • La resta de processos: gerència està mirant com començar a fer formació on line.
  • Concursos: solament es contempla la possibilitat de fer telemàticament algun concurs de PSR

Som conscients que tota aquesta situació és excepcionalment nova i no és fàcil de gestionar. Per això, hem de treballar conjuntament, escoltant-nos, cooperant i donant respostes entre tots/es a les dificultats.

Volem agrair a totes les persones que amb el seu treball, en unes situacions en alguns casos de risc per a la seva salut, estan tenint cura de les persones vulnerables i ens proporcionen tot el que necessitem durant el confinament.

I per últim, donar condol i ànims a totes les persones que han perdut alguna persona estimada, i molts ànims i força a qui en té de malalts. 

Salut i lluita,

Secció sindical CCOO UPC

Share