Darreres informacions, i bones festes a tothom!

Companyes, companys,

Us informem sobre algunes qüestions del vostre interès.

CALENDARI LABORAL

La Junta i el Comitè, i els sindicats CCOO i UGT, hem signat el calendari laboral pel 2020. El calendari segueix la línia dels anteriors anys. Com a novetat hem aconseguit afegir un nou punt d’adaptació de jornada els dies 23 de juny i 24 de desembre. Si les necessitats del servei ho permeten, es podrà:

 • Personal amb jornada partida general: podrà eximir-se de la presència obligatòria, si correspongués, la tarda d’aquests dos dies.
 • Personal amb jornada continuada de tarda: podrà avançar l’inici i/o la fi de la seva jornada de treball.

MODIFICACIONS RLT

En el següent enllaç trobareu les modificacions de places que es van aprovar en el Consell de Govern d’aquest mes. Entre elles hi ha algunes places de PAS funcionari que restaven per transformar-se de Tècnic de suport de nivell 2 a nivell 1. Els efectes del canvi seran 1 de novembre de 2019, com les anteriors modificacions.

Podeu veure aquí les modificacions.

FORMACIÓ

La formació que imparteix la UPC té dues fons de finançament:

 • Fons de formació contínua. Que provenen de les cotitzacions que fem les persones treballadores i les administracions cada mes en l’epígraf formació.
 • Pressupost de la UPC. Durant uns anys la UPC no va aportar res a formació. Ara fa uns anys que ha tornat a pressupostar alguna quantitat, sense arribar a les aportacions econòmiques que es feien abans de la crisi.

Com ja us hem dit en diferents ocasions, l’actual Pla de formació va acabar la seva vigència el desembre de 2011. Gerència es va comprometre l’any passat a fer-nos arribar una proposta per negociar un nou pla, però mai vam rebre la proposta.

Aquest any CCOO ens van negar a signar la formació finançada amb fons de formació contínua si gerència no es comprometia en ferm a negociar un nou pla. Finalment, la gerència de la UPC s’ha compromès a iniciar la negociació del nou Pla durant el primer trimestre del 2020.

Confiem que puguem arribar a un acord en un tema tan important. Els inicis no han estat gaire alentidors. El 2020, la UPC ha pressupostat 10.000 euros menys en formació.

CONCILIACIÓ    

Desgraciadament ni les universitats, ni gerència de la UPC semblen gaire predisposats a millorar la normativa i condicions dels permisos i resta de mesures de conciliació.

En l’àmbit d’universitats, les gerències de les 7 universitats no tenen cap predisposició a arribar a un acord per millorar l’acord d’unificació del 2008, ni per revertir les retallades en conciliació del 2012.

I la Generalitat de Catalunya tampoc sembla gaire predisposada. Tot i que el Parlament de Catalunya va instar fa uns anys al govern de la Generalitat a revertir les retallades, el gruix de les normatives retalladores del 2012 continua vigent a Catalunya.

Tot i això, hi ha 3 importants modificacions que s’han produït en els últims anys que estan vigents i que no trobareu a la Intranet de personal de la UPC:

 • Acord de la Mesa de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, sobre mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat. Preveu determinades actuacions si la persona treballadora pateix una d’aquestes malalties. Aquesta normativa ja és d’aplicació al personal de la Generalitat. Tot i que vam demanar l’aplicació automàtica al personal d’universitats, les gerències de les 7 universitats van respondre que s’ha d’acordar a la Mesa d’universitats l’adaptació de l’acord. Això sí, vam manifestar que si un treballador necessita aplicar alguna de les mesures, ho aplicaran.
 • Article 34.8 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors –d’aplicació al PAS-Laboral-: 

  “Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l’ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, per a fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquestes adaptacions hauran de ser raonables i proporcionades en relació amb les necessitats de la persona treballadora i amb les necessitats organitzatives o productives de l’empresa.

  En el cas que tinguin fills o filles, les persones treballadores tenen dret a efectuar aquesta sol·licitud fins que els fills o filles compleixin dotze anys.

  En la negociació col·lectiva es pactaran els termes del seu exercici, que s’acomodaran a criteris i sistemes que garanteixin l’absència de discriminació, tant directa com indirecta, entre persones treballadores d’un i un altre sexe. En la seva absència, l’empresa, davant la sol·licitud d’adaptació de jornada, obrirà un procés de negociació amb la persona treballadora durant un període màxim de trenta dies. Finalitzat el mateix, l’empresa, per escrit, comunicarà l’acceptació de la petició, plantejarà una proposta alternativa que possibiliti les necessitats de conciliació de la persona treballadora o bé manifestarà la negativa al seu exercici. En aquest últim cas, s’indicaran les raons objectives en les quals se sustenta la decisió.

  La persona treballadora tindrà dret a sol·licitar el retorn a la seva jornada o modalitat contractual anterior una vegada conclòs el període acordat o quan el canvi de les circumstàncies així ho justifiqui, encara que no hagués transcorregut el període previst.

  El que es disposa en els paràgrafs anteriors s’entén, en tot cas, sense perjudici dels permisos als quals tingui dret la persona treballadora d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.

  Les discrepàncies sorgides entre la direcció de l’empresa i la persona treballadora seran resoltes per la jurisdicció social a través del procediment establert en l’article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social.”
 • Permís retribuït per cura de fill menor afectat per càncer o altra malaltia greu -d’aplicació dels del 2011-. En aquest enllaç trobareu informació sobre aquest permís.

PACTE D’ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL LABORAL

Ahir vam arribar a un Pacte per al desenvolupament a la UPC de la Disposició transitòria dissetena del 6è Conveni del PASL. L’acord ha comptat amb el consens dels sindicats presents al comitè (CCOO, UGT, CAU i CGT) i, finalment, permetrà que es posin en marxa els concursos per a l’estabilització.

L’acord recull totes les posicions que, en la darrera nota adreçada al PASL, us vam dir que defensaríem des de CCOO. En conseqüència, l’acord contempla:

 • la garantia que el personal laboral temporal podrà participar en una primera fase del concurs de les places que ha vingut ocupant els darrers anys en els termes que ja vam acordar el 31 gener d’aquest any. Tanmateix el personal fix que vulgui promocionar podrà  fer-ho en aquesta primera fase. El resultat d’aquesta primera fase suposarà una assignació provisional en aquestes places.
 • en una segona fase, es farà l’assignació definitiva de cadascuna de les places en un termini no superior als dos mesos mitjançant concursos de trasllat en els termes previstos al conveni on podrà participar el personal que hagi superat la primera fase i estigui adscrit provisionalment a les places, i la resta del personal laboral fix que així ho desitgi.

Tal com us vam comentar amb aquesta fórmula es dóna acompliment a l’esperit de la disposició transitòria acordada al conveni consistent en assegurar el caràcter d’estabilització del procés i els drets del personal que, avui, és fix.

La gerència i el comitè ens hem emplaçat a tancar al gener el temes que resten pendents: llistat definitiu de places que sortiran a concurs, calendari de concursos, bosses de treball a crear de resultes del procés i formació.

Considerem que, amb l’esforç de tothom, hem assolit un acord important que permetrà reduir a la UPC la precarietat associada a la temporalitat a la seva mínima expressió. CCOO ens vam comprometre a defensar el personal de la UPC que està en una situació laboral més feble per una qüestió d’elemental solidaritat i així ho hem fet.

Finalment, us avancem que a partir de gener CCOO farem una visita als centres de treball per explicar-vos els detalls del pacte i de com es desenvoluparà tot plegat.

Us desitgem unes bones festes! 

Secció Sindical CCOO UPC

Share