Negociadora del 6è conveni i estabilització

CCOO valorem positivament l’acord a què hem arribat avui a la negociadora del 6è Conveni del PASL amb el vot afirmatiu de CCOO, UGT, CAU i l’abstenció de CGT. Hem d’informar-vos que ha sigut molt difícil arribar a aquest acord. Creiem que cal felicitar-nos tots els que hem arribat a aquesta solució, tothom ha posat de la seva part. Aquest acord possibilitarà la posada en marxa definitiva els processos d’estabilització a les set universitats públiques catalanes. 

Ara, el comitè d’empresa haurà de negociar amb gerència el més aviat possible els termes concrets en que es desenvoluparà a la UPC aquest acord de la negociadora. 

Us avancem que CCOO defensarem:

Una primera fase única de concurs extern de lliure concurrència on els temporals puguin participar del concurs públic de les places que venen ocupant des de fa anys. 

Aquestes places haurien de sortir a concurs amb el seu codi corresponent i amb el perfil específic que els hi correspon per tal de que es pugui valorar els coneixements i l’experiència relatius als llocs de treball.

CCOO hem defensat en tot moment, i continuarem fent-ho, que els temporals són el col·lectiu més vulnerable a les universitats públiques catalanes i que són ells els que, en la gran majoria dels casos, han fet que les places que ocupen esdevinguin estabilitzables atenent als criteris establerts ja sigui a l’EBEP, ja sigui a la llei de pressupostos 2018 de l’Estat.

És més, atès l’objectiu de reducció de la temporalitat i el caràcter d’estabilització del procés, CCOO considerem que és de justícia que els temporals puguin concursar des d’un bon principi, sense que el trasllat o la promoció sigui un impediment a què ells puguin tenir l’oportunitat de concursar, de guanyar un concurs i aconseguir un lloc de treball a la universitat. 

Una segona fase de trasllat d’aquestes places estabilitzables a la que podran concórrer en igualtat de condicions el personal temporal que hagi superat la primera fase anterior i el personal fix. 

Cas que en el concurs de trasllat el guanyi una persona fixa, el temporal que hagi passat la primera fase passarà a ocupar la plaça de la persona fixa automàticament.

Aquesta fase, en resum, hauria de definir l’assignació definitiva de les places.

Des de CCOO creiem que amb aquesta fórmula asseguraríem, d’una banda, el dret dels temporals a concursar de manera efectiva a les places d’estabilització, i d’altra banda, el dret a trasllat per al personal fix i les persones temporals que hagin superat el concurs en la primera fase, donant així compliment a l’esperit de l’acord de la negociadora del 6è conveni. És més, amb aquesta fórmula també evitaríem que les places destinades a l’estabilització acabessin sent destinades en primer terme a un trasllat o una promoció que obriria la possibilitat que el personal temporal que fa molts anys que treballa a la UPC acabés al carrer sense poder ni concursar.

Salut i lluita,

Secció sindical CCOO UPC

Share