Calendari 2020 i d’altres informacions

CALENDARI LABORAL

Les universitats públiques catalanes i els sindicats presents a la Mesa Universitats van demanar fa mesos a la Generalitat que els autoritzés a negociar amb els representants dels treballadors/es la tornada a la jornada de 35 hores setmanals. Però la Generalitat encara no ha contestat a les universitats, ni saben quan els hi contestaran.

CCOO creiem que la tornada a les 35 hores setmanals no s’ha d’improvisar i, per això, vam demanar a gerència prorrogar l’actual calendari laboral – i acords annexos -, en les mateixes condicions que els acordats en anys anteriors. El personal ha de saber amb prou antelació quin serà el seu calendari laboral.

Aquesta setmana hem acordat la pròrroga pel 2020, afegint mesures de flexibilitat pels dies 23 de juny i 24 de desembre.

24 DE DESEMBRE 2019

Aquest any, la UPC no tancarà les seves instal·lacions per estalvi energètic el dia 24. CCOO li vam demanar a gerència que contemplés per a aquest dia una jornada especial però Gerència no va acceptar. 

Finalment, va accedir a transmetre als i a les caps que facilitin que les persones puguin reduir la seva jornada a càrrec d’hores que tinguin pendents de compensar: saldos positius, bosses d’hores, etc. I pel personal de tarda que puguin finalitzar la seva jornada abans. 

PERMÍS D’EXÀMENS

Al juny es va modificar unilateralment el permís d’exàmens a la intranet de personal. En comptes del dia durant el qual es realitza l’examen es va fixar que ara ens corresponia el temps indispensable.

CCOO vam introduir per registre una petició instant al gerent a deixar el dret tal com constava des de feia anys. Finalment, gerència va accedir a deixar-ho com estava.

PAGA EXTRA 2013

En relació a la recuperació de les pagues extraordinàries arravatades al personal de les administracions públiques catalanes, el gerent ens va comunicar que al novembre se’ns ingressarà a la nòmina el 30% de la paga extra de 2013. Es dóna així compliment a l’acord que CCOO i UGT vam signar a la Mesa de la funció pública al desembre de l’any passat.

FUNCIONARITZACIÓ DE PERSONAL LABORAL I TRIENNIS

El juliol CCOO vam enviar a gerència una sentència recent del Tribunal Suprem que resol que quan una persona amb contracte laboral en una administració es funcionaritza, té dret a continuar cobrant els triennis que tenia reconeguts amb les mateixes condicions i imports.

TS (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 4a) Sentència núm. 723-2019 de 30 mayo: https://supremo.vlex.es/vid/792246045

Vam demanar a gerència que apliqués aquesta sentència al personal funcionari que era abans laboral, i a les persones amb contracte laboral que s’estabilitzin en el futur com a funcionàries.  

A l’octubre ens han respost que no aplicaran aquesta sentència a les persones que es van funcionaritzar fa uns anys i que encara han de decidir si l’aplicaran a les persones que s’estabilitzin en el futur. La sentència és bastant clara. Recomanem a les persones afectades que reclamin el seu dret a cobrar els triennis generats com a laborals amb l’import establert en el conveni.

TRANSFORMACIÓ DE PLACES DE TÈCNIC DE SUPORT DE NIVELL 2 A NIVELL 1

CCOO va demanar fa més d’un any que es reconvertissin tots els llocs de treball de Tècnic de suport de nivell 2 (nivell 16 i complement específic X) a nivell 1 (nivell 18 i complement específic V).  Considerem que les tasques que realitzen actualment els Tècnics de suport són de nivell 1, inclús en alguns casos són més tasques de gestió que de suport.  

Finalment aquest any la Junta ha acordat amb gerència aquest canvi que es va aprovar en l’últim Consell de Govern.

Secció Sindical CCOO UPC

Share