Increments retributius, indisposicions i registre horari

Benvolgudes companyes i companys,

CCOO Universitats ens hem adreçat als rectors i les rectores de les set universitats públiques catalanes per demanar-los, d’una banda, que les universitats facin efectiu l’augment variable (0,25%) previst per al 2019 a la nòmina de juliol per a tot el PAS i el PDI, i de l’altra, que convoquin la Mesa d’Universitats el més aviat possible, ja que hem de negociar la distribució corresponent als fons addicionals per al 2019 (0,25% addicional), i la pròrroga de l’acord sobre les indisposicions, que s’ha de mantenir vigent fins que en negociem un de nou.

Hem de recordar que el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones laborales signat per CCOO i altres sindicats especificava que l’any 2019 s’incrementarien les retribucions dels empleats públics amb:

  • una part fixa (2,25% -que ja estem cobrant)
  • una variable del 0,25%, si el PIB creixia en un percentatge igual o superior al 2,5%, cosa que s’ha produït. Aquest mateix Acord establia que l’increment de la part variable s’havia de fer amb efectes de l’1 de juliol.
  • A més, el II Acuerdo també establia que cada Administració destinaria un 0,25% de la seva massa salarial, com a fons addicionals, prèvia negociació amb els representants dels treballadors.

La setmana passada vam saber que la Generalitat ha confirmat que el seu personal cobrarà l’increment variable (0,25%) a la nòmina del mes de juliol.

Els increments salarials del II Acuerdo són un altre pas endavant en la lluita de CCOO per la recuperació dels drets arrabassats per les retallades. És per això que exigim a les universitats que no n’endarrereixin el pagament com han fet en altres ocasions.

Registre de jornada

El passat 12 de Maig va entrar en vigor el RDL 8/2019, de 8 de Març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Aquest Decret, que intenta lluitar contra el frau de les cotitzacions a la Seguretat Social de les hores extres que no es cotitzen, regula l’obligatorietat del registre de jornada, és a dir, obliga a les empreses a gestionar un model d’aplicació, que no es contempla en el Decret, i que ha de ser negociat amb la part social.

La gerència de la UPC va comunicar als representants dels treballadors que l’aplicació del RDL suposa que:

  • En la visita de treball no es comptarà el temps de desplaçament
  • El teletreball s’ha de fitxar

Respecte a l’aplicació al PDI i al personal de suport a la recerca (PSR), la UPC està pendent del que determini la CRUE (Conferència de Rectors Universitaris d’Espanya).

CCOO vam respondre que:

  • L’aplicació de la normativa l’han de negociar amb els representants dels treballadors. Per això, hem demanat formalment a gerència una negociació.
  • Als funcionaris no els és d’aplicació. La resposta de gerència va ser que l’aplicaran al PAS funcionari pel pacte d’equiparació. Més que resposta sembla un acudit de mal gust, ja que com sabeu gerència es nega a aplicar el pacte d’equiparació al PAS-funcionari i no està pagant la indemnització compensatòria quan es jubila a l’edat ordinària, ni la que s’abona si et jubiles abans de l’edat ordinària –tot i que ha estat condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya-.
  • En aplicació del nou RDL s’hauran d’abonar les hores extres.

Us seguirem informant,

Secció CCOO UPC

Share