Sobre l’Informe de la plantilla del PAS de la gerent UPC

Al Consell de Govern (CG) de juliol la gerent va presentar un informe sobre la situació de la plantilla del PAS a la UPC. Valorem l’esforç i valentia de fer explícita la situació crítica en què es troba immers el personal de la UPC. CCOO hem alertat d’aquesta circumstància fa temps.

La gerent va manifestar la seva preocupació per la situació que mostra l’informe, i el desig de l’actual equip de govern d’intentar trobar solucions. Malauradament, les normatives retalladores vigents i l’ofegament econòmic de les universitats les dificulten.

L’informe fa evident que els acomiadaments i les limitacions normatives dels governs de la Generalitat i l’Estat (en la contractació, taxa de reposició nul·la, etc.) dels últims anys han provocat dos problemes greus:

  • Des de 2011 a 2016, la UPC ha perdut pràcticament 1 de cada 4 PAS de plantilla. A aquesta dada cal sumar la pèrdua de reforços (becaris, substitucions de baixes, maternitats, etc.). La manca de plantilla ha comportat la precarització de les condicions de treball i de la qualitat dels serveis (no es pot fer el mateix amb menys recursos).
  • Alhora, s’ha creat una bretxa generacional brutal al PAS: només un 2% de la plantilla té menys de 30 anys. L’envelliment de la plantilla ens avoca en pocs anys a una situació del tot insostenible. Sense ànims de ser alarmistes: si continuem amb aquesta tendència, no hi ha futur.

Des de CCOO hem reiterat a la gerència i a l’equip de govern, també a la Generalitat en altres instàncies de negociació, que són urgents altres polítiques:

  • Taxa de reposició del 100% ja.
  • Recuperació de l’oferta pública d’ocupació.
  • El finançament per part de la Generalitat a les universitats públiques catalanes, i de la UPC particularment, hauria de respondre a les necessitats d’una universitat pública i de qualitat.

És inviable continuar amb l’actual ofegament econòmic i carregar més la butxaca dels estudiants (les universitats públiques catalanes tenen les matrícules més cares de tot l’Estat).  Les universitats han perdut el principi constitucional d’autonomia universitària i no poden gestionar lliurement el seu pressupost ni al seu personal. És un dret que hem de recuperar.

L’informe fa palès que solament amb mesures de racionalització de serveis, millora dels processos de gestió, augment de la motivació del personal, UTG’s, etc. no solucionarem la situació a què hem arribat.

Nosaltres continuarem:

  • Reivindicant davant la Generalitat, i al costat de les universitats: l’anul·lació de les normatives que limiten les seves plantilles i un sistema de finançament adequat per a les universitats.
  • Oferim a la direcció de la UPC la nostra voluntat de trobar solucions per augmentar i renovar la plantilla de la UPC.

Secció Sindical CCOO UPC

Share