Contractes temporals que han esdevingut indefinits.

A  la Olga Lanau Ramis. Gerent de la UPC.

De la Secció Sindical de CCOO

Amb còpia al Comitè d’Empresa

Assumpte Contractes temporals que han esdevingut indefinits.

Data 26 de juny de 2014

Benvolguda,

L’article 15.1.a de l’Estatut dels Treballadors estableix que quan un contracte temporal supera els tres anys es converteix automàticament en indefinit.

També es converteixen automàticament en treballadors indefinits aquells que en 30 mesos han tingut dos o més contractes, seguits o no, pel mateix o per diferent lloc de treball, que acumulin 24 mesos treballats.

En els dos casos és obligació de l’empresa facilitar al treballador un document que justifiqui la seva nova situació contractual.

Quan a un treballador indefinit se li rescindeix el contracte se l’ha d’indemnitzar amb 33 dies per any treballat –perquè legalment és un “acomiadament improcedent”– en lloc dels 8 a 10 dies/any dels contractes temporals per obra o servei.

El CTT reté una quantitat de cada contracte que alimenta un fons per fer front a les quitances (“finiquitos”) dels contractes temporals.

Al seu dia la gerència –a instància del Comitè– va començar a regularitzar-ho i ara mateix hi ha 32 persones que han passat a contracte indefinit. El procés es va aturar quan el govern d’en Rajoy va deixar en suspens l’article 15 de l’ET. Però ara ja torna a ser vigent.

Li demanem que prengui les regnes per endreçar el tema. És urgent. Hi ha persones que acaben contracte en breu i se’ls liquida malament. Això provoca que hagin de demandar als jutjats, que és desagradable i comporta despesa de temps i recursos per ambdues parts.

Atentament,

Share