Paga extra: La gerenta UPC a la seva bola…

El govern de la Generalitat va decidir retallar-nos una paga extra amb l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013. L’acord diu coses diferents pels funcionaris o pels laborals. Al funcionaris se’ls aplica un 50% a la paga d’estiu i l’altre 50% a la de Nadal. En canvi els Laborals tenim dret a negociar-ho. Cas que no s’arribi a cap acord se’ns ha d’aplicar prorratejant la retallada mes a mes (de març a desembre). Textualment:

Als Laborals “(…) se li reduiran les retribucions anuals en una catorzena part, reducció que s’aplicarà de forma prorratejada en les mensualitats pendents de percebre a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord. No obstant l’anterior, en el marc de la negociació col·lectiva es podrà acordar una distribució diferent de la reducció retributiva.”

El dia 22 de març els sindicats i el coordinador de l’ACUP (Associació Catalana de les 7 Universitats Públiques) es posen d’acord en que cal negociar-ho. Les dues parts tenim clar que prorratejar és una salvatjada: molta gent no ho pot suportar. Que cal seure i firmar-ho per complir amb la formalitat que demana el decret.

Curiosament la nostra gerenta el mateix dia 22 de març, el divendres d’abans de la setmana de Pasqua, a les 14:03 hores, envia el correu on diu que “(…) en el cas de no arribar a un acord” prorratejarà el descompte mes a mes. Però no ha donat ni un pas per negociar-ho amb qui pertoca ni ha tingut la delicadesa de comunicar-nos-ho prèviament.

Tots els sindicats –a banda de les accions legals per oposar-nos a aquesta nova retallada– estem treballant perquè hi hagi una reunió a nivell de les 7 Universitats Públiques per acordar què l’aplicació sigui igual que als funcionaris, el 50% al juny i el 50% al desembre. O millor encara, que retallin una tercera part al juny, setembre i desembre.

Share