Valoració de CCOO del Preacord sobre Jornada i horaris

Les negociacions sobre el Calendari Laboral pel 2013 [1] i sobre la distribució de Jornada i Horari, estan sent molt complicades. Davant les greus dificultats per arribar a un acord global ens va semblar més realista i possible plantejar primer un acord sobre com distribuir la jornada, sense entrar a concretar les hores de treball. Fruit d’aquesta primera fase de negociacions és el Preacord sobre Jornada i Horaris.

L’objectiu de CCOO ha estat millorar les condicions actuals dels PAS. Acordar una nova normativa bàsica de jornada i horaris que suposés un avançament, que augmentés la flexibilitat i que afavorís la conciliació. Per això hem treballat  aquests dies.

La normativa actual en aquesta matèria la podeu trobar a l’article 42 del Conveni del PASL i a l’annex II de l’LNOPAS del PASF (signada el 1996 i que podeu consultar aquí).

Globalment el preacord:

  • Millora la flexibilitat. Contempla mesures de conciliació. L’horari es pot adaptar millor a les necessitats de les persones.
  • Estableix un mecanisme de control per evitar abusos i arbitrarietats, la Comissió de Seguiment.
  • Queda protegida jurídicament una futura sentència favorable en les reclamacions interposades contra les 37,5h perquè el preacord no explicita les hores setmanals de la jornada. Pel mateix tampoc no contamina la negociació del calendari ni les accions futures que puguem consensuar.
  • Té una redacció flexible. Pot resultar difícil d’interpretar o d’aplicar per a les persones que estan més còmodes amb “normes” rígides. Però també pot ser una eina per afavorir la transparència i la participació, que falta li fa a la nostra cultura laboral.

Pensem que el text del preacord millora la normativa actual del PASF. En canvi no és tan evident que millori el Conveni del PASL. D’una banda la realitat l’ha desbordat l’article 42. Hem permès que la gerència apliqui l’LNOPAS als Laborals quan el Comitè mai no el va firmar. Resultat? Molta gent fa dues tardes, obligada i  convençuda que és l’únic horari possible, a l’hora que hi ha jornades “a mida” per tot arreu.  Posar ordre al desgavell és positiu. Però no està formalment garantit que tothom podrà mantenir el seu horari actual si l’interessa. De l’altra el Conveni “decau” –el perdem– al juliol i l’acord potser ens protegiria de possibles escenaris molt pitjors. Però signar aquest acord tampoc no aporta cap garantia a la pròrroga del Conveni, que és el que volem des de CCOO.

En darrer terme serem el PAS de la UPC els que decidirem en referèndum si el transformem en acord, o no. Si el seu text suposa una millora del nostre dia a dia –personal i col·lectiu–, o no. Tot seguit destaquem alguns aspectes de la negociació que, pensem, aporten més elements de judici.

Flexibilitat i Conciliació

El nostre objectiu ha estat ampliar tot el possible la flexibilitat horària vers les franges de presència obligatòria. Volem afavorir la conciliació. Que cada treballador/a pugui organitzar-se el temps de treball com millor li convingui per a la seva vida familiar i personal. Sense perjudici del servei que dóna a la societat.

La jornada de matí amb una tarda permet acumular dues hores de flexibilitat diàries que es poden fer en les franges de presència no obligatòria de les 7:30 a les 19:00 de dilluns a dijous i de les 7:30 a les 16:00 els divendres.

Inicialment la gerència volia l’hora d’entrada a les 8:00 i la sortida a les 18:00 de dilluns a divendres. Això restringia la franja horària no obligatòria deixant la flexibilitat en no res. Aquí hem avançat. Però hem de remarcar que la gerència va supeditar l’hora d’entrada a les 7:30 a la signatura del preacord. En últim terme, pensem, ho supedita igualment a que hi hagi l’acord.

A la jornada continuada de matí o de tarda la flexibilitat queda més limitada. L’hora d’entrada pel matí serà a les 7:30 i per la tarda a les 13:30. Es disposarà de 30 min de flexibilitat si el servei ho permet. Inicialment la gerència volia l’hora d’entrada a les 8:00 i a les 14:00,  respectivament. Som conscients que la flexibilitat es molt menor en aquests tipus de jornada però, alhora, entenem que hi ha menys marge, atès que és continuada.

Mireu-vos amb cura l’apartat Conciliació. Augmenta en 30 min. més la flexibilitat horària en determinants casos (fills menors de 12 anys, etc.). A més permet que el treballador/a i el responsable de la unitat acordin un horari fora d’aquestes condicions generals del preacord.

Ni 37,5 h. ni full horari.

Per CCOO les altres dues condicions principals pel preacord van ser: (a) que no sortís enlloc ni de cap de les maneres la jornada de 37,5h y (b) que l’establiment d’horaris no quedés a l’arbitri d’alguns caps.

(a)            La gerència va oferir resistència fins a l’últim moment perquè volia incloure-hi explícitament la jornada de 37,5h. Els vam explicar que CCOO no signaríem cap preacord que pogués deixar en suspens una sentència favorable a les demandes dels treballadors/es, ni refrendaríem cap normativa amb la nostra signatura.

(b)            També ens vam posar ferms en no acceptar cap full horari on el treballador/a signés una jornada de 37,5h. N’hi ha prou que els treballadors/res comuniquin l’horari que faran pel mitjà que considerin adequat. El cap pot molt bé coordinar el servei sense full horari. A més, si l’objectiu del preacord és la flexibilitat, el full horari no té sentit.

Les propostes de la gerència deixaven la porta oberta a que alguns caps –argumentant necessitats del servei–, poguessin fixar horaris al seu arbitri, desvirtuant les tipologies horàries i perjudicant els principals objectius del preacord: conciliació familiar, estalvi energètic, etc.  Les tipologies de jornada i horaris també han de ser vinculants pels caps, és a dir, hauran de coordinar el temps de treball sempre respectant les tipologies de jornada i horaris establerts, així com els objectius del preacord. La gerència es va avenir en totes dues qüestions.

La Comissió de Seguiment Paritària

La Comissió de Seguiment Paritària també va ser una demanda de la part social acceptada per la gerència. L’objectiu de la mateixa és resoldre qualsevol dubte i, el més important, a proposta de CCOO, qualsevol conflicte que pugui sorgir. Aquesta Comissió, cas que el preacord tiri endavant, serà la garantia pels treballadors per evitar interpretacions esbiaixades del possible acord.

Conclusió

 Des de CCOO considerem que aquest preacord suposa un avançament, especialment pel PAS Funcionari. Pensem que s’aconsegueix una flexibilitat raonable i que es donen sortides per a situacions excepcionals. En casos de conciliació aquesta flexibilitat s’amplia i permet ajustar l’horari segons el seu interès.

També valorem positivament que els treballadors no queden “en mans dels caps”, que hauran de fer la seva feina tot ajustant-se a les jornades i horaris contemplades al preacord. La comissió de seguiment paritària té la potestat de resoldre els conflictes que se’ns presentin.

El Calendari laboral pel 2013.

Per sobre de la “jornada i horari” la nostra preocupació –i pensem que també la del PAS– és el Calendari Laboral 2013. Ara el començarem a negociar. Tots som conscients que les posicions de la part social i de la gerència estan molt allunyades. Tot i així ens afirmem en la nostra voluntat d’esforçar-nos fins esgotar la negociació.

Les negociacions de Calendari laboral estan molt contaminades pel redactat de la Disposició Addicional Dotzena de la llei 5/2012 del Govern de la Generalitat de Catalunya. La podeu trobar aquí.

En el Calendari es negocia la distribució de la jornada i el nombre d’hores de treball. La normativa regula que hem de fer 37,5 hores setmanals, però permet períodes excepcionals. La posició de CCOO és que podem continuar fent les 1.462 hores anuals treballant 37,5 hores setmanals, establint períodes excepcionals. Hem fet els comptes i surten. Però les propostes de la gerència estan molt lluny.

Segurament el debat legal de si son 35 o 37,5 hores l’acabarà decidint un tribunal – CCOO hem impugnat totes i cada una de les retallades–. Però el debat sobre si hem d’obeir aquestes normatives limitadores de drets l’haurem de resoldre el PAS. El PAS haurem de decidir si les acatem o les desobeïm.


[1] Veure el paràgraf final, a la tercera pàgina.

Share