La gerència juga molt brut: HA TRENCAT LES NEGOCIACIONS del Calendari laboral 2013 i de la Normativa de Jornada i Horari

QUÈ S’ESTAVA NEGOCIANT?

– El calendari laboral del 2013, i una nova normativa de jornada i horaris.

– El marge de negociació és estret (per les retallades), però la normativa permet excepcions a les 37,5 hores durant diferents períodes que les parts podem acordar.

– La Llei 5/2012 de la Generalitat no regula la jornada anual. La base de negociació i de les diverses propostes de la Junta és una jornada de 1462 hores, que respecta la legalitat.

 

DARRERA REUNIÓ: 13 DE DESEMBRE

La gerència ens comunica que ha canviat la seva última proposta de negociació. Que aplica el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, del Govern estatal: màxim 3 dies d’assumptes personals i cap dia per antiguitat.

–        La gerència proposa negociar durant el gener el calendari laboral 2013 i una nova normativa de jornada i horaris, prorrogant pel gener l’acord de jornada i horaris que vam signar pel darrer trimestre de 2012. La Junta ho accepta inicialment.

–        Però el que realment presenta la gerència solament és la pròrroga de la borsa d’hores. Fer 9 hores més al gener (1/2 hora més per dia laborable) sense cap compensació, ni de dies de tancament, ni d’assumptes personal, ni períodes de jornada reduïda (a la Generalitat fan jornada reduïda fins el 15 de gener). La gerència rebutja les compensacions que li proposem.

–        Per tant la Junta ens neguem a signar aquesta falsa pròrroga de l’acord 2012 perquè no és més que l’aplicació pura i dura de la llei estatal (37,5 hores setmanals).

–        La gerència en un exercici insòlit de prepotència i autoritarisme ens comunica que si no signen aquesta “falsa” pròrroga no continuarà les negociacions. La Junta demana que consti a l’acta. ÉS UNA COACCIÓ INACCEPTABLE.

En un exercici de cinisme planificat, en acabar la reunió, la gerència envia un email a tot el PAS comunicant que “Després de mantenir diverses reunions amb la Junta i Comitè de PAS, per tal de negociar el calendari, jornada i horaris a partir de gener de 2013, us comuniquem que en la reunió d’avui han finalitzat les negociacions sense acord. Properament informarem de la jornada, horari i calendari que regira ,a partir de gener de 2013, per tot el PAS laboral i funcionari de la nostra Universitat”.

En els propers dies la Junta i el Comitè del PAS consensuarem les futures actuacions i us n’informarem.

 

HISTÒRIA DE LES NEGOCIACIONS

–        El govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres, que diu: “La jornada ordinària de treball del personal d’administració i serveis de les universitats públiques de Catalunya ha de tenir una mitjana setmanal no inferior a trenta-set hores i mitja. Aquesta mitjana setmanal s’entén sens perjudici de la jornada continuada en períodes de vacances i de les jornades especials que les universitats estableixin reglamentàriament”. També limita els dies per a assumptes personals a sis dies de permís l’any.

–        La vigència del calendari laboral de la UPC és fins el 31 de desembre de 2012. Regula una jornada anual de 1462 hores amb 12 dies d’assumptes personals, 2 de regularització, i jornades continuades i reduïdes durant diferents períodes.

Juliol. La gerent envia un correu-e a tot el PAS on treu el marcatge per “indisposició” (clonant les polítiques de personal de la Generalitat), lliga el pagament de la nòmina a l’assistència i ens obliga a realitzar 37,5 hores setmanals des del 17 de setembre.

Setembre. Després de diverses reunions s’arriba a un acord sobre jornada i horaris pels mesos d’octubre, novembre i desembre 2012 que és refrendat amb el vot favorable de la majoria del col·lectiu. Aquest acord contempla una borsa de 28,5 hores a realitzar durant aquests mesos, compensat amb el tancament al Nadal.

Octubre-inici novembre. Les dues parts lliurem les nostres propostes de negociació sobre el calendari laboral i jornada i horaris. Es realitzen 3 reunions de negociació, bàsicament del calendari laboral.

Desembre, dia 13. Unilateralment la gerència trenca la negociació.

Share