Què em descompten si estic de baixa?

Et fem arribar la resposta a les tres qüestions més freqüents i actuals sobre el tema.

Baixa per malaltia

No t’han de descomptar res quan la baixa és per contingències professionals (accident de treball o malaltia professional)[1], maltractament de gènere o en situació d’embaràs.

Quan la baixa és per malaltia comuna o accident no laboral cobraràs:

  • Els tres primers dies: el 50% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes previ a la IT
  • Del 4 art. dia al 20è: el 75% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes previ a la IT
  • A partir del dia 21: el 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes previ a la IT

Això és l’acord negociat a la Mesa d’Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya (21 de setembre de 2012), ratificat pel “DECRET LLEI 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes”. DOGC 6221 27.9.2012, 44891.

Atenció: La web del Servei de Personal està malament. No recull les millores d’aquest acord.

Hospitalització i intervencions quirúrgiques

El Real Decreto-ley 20/2012 d’en Rajoy recull la possibilitat de no descomptar res en cas d’hospitalitzacions o d’intervenció quirúrgica[1]. La Generalitat de Catalunya es va mostrar disposada a recollir-ho, però no s’ha reflexat a l’acord.

La gerència de la UPC s’hi ha compromés: des del primer dia complementarà fins el 100% en cas d’hospitalització o d’intervenció quirúrgica. Recomanem a les persones que es trobin en aquesta situació que ho sol·licitin formalment (via PUC).

Indisposicions

La Junta i el Comitè ja van informar a l’octubre que s’ha recuperat el marcatge per indisposició. No requereix portar ni la baixa ni cap paper. No es descompta res.


[1] Contacteu amb nosaltres si la malaltia que patiu pot estar realcionada amb les condicions del vostre lloc de treball.

[2]  Article 9.5 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad: “Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica”.

Share