Aplicació al Personal de les Universitats Públiques Catalanes de l’article 21 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

El personal de les Universitats Publiques Catalanes pot optar per gaudir de forma compactada, d’acord amb les necessitats del servei, i a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment del primer any de la reducció d’un terç o la meitat de la jornada amb el 80% o 60% de les retribucions respectivament per tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys a què fa referència l’article 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Les modalitats de compactació i els efectes econòmics seran els següents:

1. Compactació de la reducció de jornada:

a) L’interessat/da compacta en dies el % de la jornada reduïda, i a la finalització d’aquest període compactat s’incorpora al treball amb el 100% de la dedicació

b) Durant tot el període de temps, 1 any des de l’inici de la compactació, la retribució serà l’establerta: 80% en el cas de reducció d’un terç i 60% en el cas de reducció de la meitat de la jornada.

c) Jornades equivalent a la compactació.

  • Compactació d’un terç:  223 dies/3 = 74 dies laborables, que s’aplicaran a cada treballador/a segona els calendari laboral establert a partir del dia de gaudi.
  • Compactació de la meitat: 223 dies/2 = 112 dies laborables.

2. Compactació de la bonificació retributiva de la reducció de la jornada.

a) L’interessat/da compacta en jornades de treball retribuïdes íntegrament el % equivalent a la bonificació retributiva establerta en la reducció de jornada del primer any.

b) A la finalització d’aquest període compactat, i durant un any,  s’incorpora al treball amb la reducció d’un terç o la meitat de la jornada amb una retribució proporcional.

c) Jornades equivalents a la compactació de la bonificació:

  • Compactació d’un terç:  (80% – 66,67%) x 223 jornades = 30 dies
  • Compactació de la meitat: (60% – 50%) x 223 jornades = 22 dies

3. Criteris generals d’aplicació de la compactació.

a) La compactació s’iniciarà després d’haver gaudit de tots els permisos als que tingui dret per aquest fet causant (compactació de la lactància, paternitat, maternitat, vacances del període anterior i altres). S’han d’autoritzar de manera continuada i sense interrupcions.

b) Durant el període de compactació, com a criteri general, sense perjudici de casos excepcionals degudament justificats, no es podrà renunciar a la compactació de la reducció de la jornada una vegada sigui autoritzada, i tampoc es podrà autoritzar la modificació de la jornada pel mateix fet causant.

c) La reducció de jornada per cura de fill/a menor de 6 anys serà compatible amb qualsevol de la resta de reduccions de jornada previstes a l’article 26 de la llei de conciliació 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

d) En acabar la compactació, si no es completa el període establert, es realitzarà la regularització econòmica corresponent.

e) Amb l’objectiu de poder garantir que els interessats disposaran de la resolució un mes abans de l’inici del gaudiment de la compactació, les sol·licituds hauran de realitzar-se amb un mínim de 45 dies d’antelació a aquesta data.

f) Les resolucions de denegació de les sol·licituds per necessitats del servei, hauran de ser motivades i es comunicaran a l’interessat i als seus òrgans de representació. Si es sol·licita, es garantirà l’audiència a l’interessat que podrà disposar de l’assessorament dels seus representants.

Share