El Govern que havia de crear ocupació, aprova un nou reglament per facilitar més encara l’acomiadament, també a universitats

Dimarts, 30 d’octubre, es va publicar el RD 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.

Aquest té, entre altres objectius, establir les peculiaritats del procediment d’acomiadament en el sector públic i específicament en l’àmbit de les administracions públiques, d’acord amb el que estableix la disposició addicional vintena del Estatut dels Treballadors.

Després de no renovar una gran quantitat de Funcionaris interins en les Administracions Públiques, incloses les universitats, on aquest acomiadament no necessitava de normativa específica, i d’una part important de professors associats, ajudants, ajudants doctors i investigadors, el govern aprova aquest Reglament per anar més enllà i entrar en el possible acomidament col·lectiu dels laborals amb contracte indefinit com a contractats doctors, col·laboradors o PAS Laboral.

Comença recordant-nos, per si se’ns havia oblidat: Aquest Reial Decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.7 ª de la Constitució Espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació laboral sense perjudici que sigui executada pels òrgans de les comunitats autònomes, amb un títol específic del sector públic. El text diu:

Als efectes de les causes d’aquests acomiadaments en les Administracions Públiques, s’entendrà que concorren causes econòmiques quan es produeixi en les mateixes una situació d’insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament dels serveis públics corresponents. En tot cas, s’entendrà que la insuficiència pressupostària és persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius. S’entén que concorren causes tècniques, quan es produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels mitjans o instruments de la prestació del servei públic de què es tracti i causes organitzatives, quan es produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal adscrit al servei públic.

Les causes tècniques o organitzatives queden del tot obertes, però sens dubte el tancament de titulacions, a l’empara de les RD-llei 12/2012 de 20 d’abril podrà ser una de les causes.

Resulta especialment paradigmàtic, els casos en què el dèficit l’ha provocat i augmentat la pròpia administració, per retardar o no pagar les partides compromeses d’exercicis anteriors. En aquests casos, fins ara, no s’han depurat responsabilitats, i com sempre, ho acabaran pagant els treballadors. Mentre, continuen creixent els llocs de designació directa.

Al seu torn, a partir d’ara el RD marca un futur ombrívol per als serveis públics que quedaran totalment supeditats a la discrecionalitat unilateral del govern. Tots som conscients que la dependència econòmica de les Universitats Públiques superen en la majoria de casos el 80% del total de la despesa. Una reducció dels pressupostos obre directament la porta a l’acomiadament del personal universitari.

Respecte a les prioritats de permanència tindrà prioritat el personal laboral fix que hagi adquirit aquesta condició, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, a través d’un procediment sel·lectiu d’ingrés convocat a aquest efecte, quan així ho estableixi aquest ens, organisme o entitat pública. La Secretaria d’Estat de AAPP o autoritat equivalent en l’àmbit de les comunitats autònomes, podrà establir l’aplicació d’aquesta prioritat en els procediments que afectin el personal laboral dels seus respectius àmbits, tot i que el Departament, Conselleria, organisme o entitat que promogui el procediment no ho hagués previst, si, a la vista de l’expedient, entén que és aplicable aquesta prioritat, per ser adequada a les circumstàncies concurrents, tenint en compte l’ordenació general en matèria de recursos humans i interès públic.

Queda per veure la pressa que es donen algunes CCAA per aplicar aquest nou decret. Que sens dubte acabarà afeblint encara més els serveis públics. En moltes universitats ja s’ha acomiadat a gran part del personal que no era fix, per la qual cosa aquest sistema sembla dissenyat per acomiadar als que tinguin subscrit contractes de caràcter indefinit.

Cada dia que passa sobren més motius per secundar la Vaga General del 14N.

Ens deixen sense futur.

Actua! Mobilitza’t!

Share